المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 ‮مسابقه‌ي فيزيك
مقاومت مجهول (مسابقه‌ي شماره‌ي 315)
الکتريسينه، مدار...سؤال همراه با جواب
 
1393/2/20تعداد بازدیدها : 14333
پاسخ دهيد: (0)  

مداري در دو حالت (مسابقه‌ي شماره‌ي 314)
الکتريسيته، مدار...سؤال همراه با جواب
 
1393/2/13تعداد بازدیدها : 6980
پاسخ دهيد: (0)  

بازتاب، نه بيش از يکبار! (مسابقه‌ي شماره‌ي 313)
انعکاس نور...سؤال همراه با جواب
 
1393/2/6تعداد بازدیدها : 9400
پاسخ دهيد: (0)  

واشر (مسايقه‌ي شماره‌ي 312)
مکانيک، اصطکاک...سؤال همراه با جواب
 
1392/11/29تعداد بازدیدها : 7909
پاسخ دهيد: (0)  

سيم پيچ مرکب (مسابقه‌ي شماره‌ي 311)
الکتريسيته، خودالقايي، مدار...سؤال همراه با جواب
 
1392/11/23تعداد بازدیدها : 8541
پاسخ دهيد: (1)  

تبادل گرمايي (مسابقه‌ي شماره‌ي 310)
ترموديناميک...سؤال همراه با جواب
 
1392/11/16تعداد بازدیدها : 7860
پاسخ دهيد: (0)  

سه خازن (مسابقه‌ي شماره‌ي 309)
الکتريسيته...سؤال همراه با حواب
 
1392/11/8تعداد بازدیدها : 7229
پاسخ دهيد: (0)  

نشت گاز (مسابقه‌ي شماره‌ي 308)
ترموديناميک، سيالات...سؤال همراه باجواب
 
1392/10/29تعداد بازدیدها : 7559
پاسخ دهيد: (0)  

دماي ايستگاه فضايي (مسابقه‌ي 307)
گرما، فضانوردي، ترموديناميک...سؤال همراه با جواب
 
1392/10/22تعداد بازدیدها : 6719
پاسخ دهيد: (0)  

تغيير دماي ميله (مسابقه‌ي شماره‌ي 306)
گرما، فيزيک اتمي و مولکولي...سؤال همراه با جواب
 
1392/10/15تعداد بازدیدها : 9446
پاسخ دهيد: (0)  

بخار اشباع (مسابقه‌ي شماره‌ي 305)
فيزيک مولکولي...سؤال همراه با جواب
 
1392/10/5تعداد بازدیدها : 9570
پاسخ دهيد: (0)  

استوانه‌ي شفاف (مسابقه‌ي شماره‌ي 304)
شکست نور...سؤال همراه با جواب
 
1392/9/29تعداد بازدیدها : 7368
پاسخ دهيد: (0)  

کانوني کردن تلسکوپ نيوتني (مسابقه‌ي شماره‌ي 303)
نورشناسي...سؤال همراه با جواب
 
1392/9/22تعداد بازدیدها : 7734
پاسخ دهيد: (0)  

عکاس بي تجربه (مسابقه‌ي شماره‌ي 302)
نورشناسي هندسي...سؤال همراه با جواب
 
1392/9/16تعداد بازدیدها : 6927
پاسخ دهيد: (0)  

ديافراگم (مسابقه‌ي شماره‌ي 301)
نور هندسي...سؤال همراه با جواب
 
1392/9/9تعداد بازدیدها : 10272
پاسخ دهيد: (0)  

نقاله (مسابقه‌ي شماره‌ي 300)
مکانيک...سؤال همراه با جواب
 
1392/8/29تعداد بازدیدها : 6755
پاسخ دهيد: (0)  

لوله کشي (مسابقه‌ي شماره‌ي 299)
مکانيک...سؤال همراه با جواب
 
1392/8/22تعداد بازدیدها : 7321
پاسخ دهيد: (0)  

حلقه‌ي توخالي (مسابقه‌ي شماره‌ي 298)
مکانيک...سؤال همراه با جواب
 
1392/8/15تعداد بازدیدها : 8056
پاسخ دهيد: (0)  

تعادل فشار (مسابقه‌ي شماره‌ي 297)
ترمودينامک و گاز ايده آل...سؤال همراه با جواب
 
1392/8/5تعداد بازدیدها : 8224
پاسخ دهيد: (0)  

مگس در ديد! (مسابقه‌ي شماره‌ي 296)
نور...سؤال همراه با جواب
 
1392/7/28تعداد بازدیدها : 10489
پاسخ دهيد: (10)  

دماي سياره (مسابقه‌ي شماره‌ي 295)
ترموديناميک، دماي سطحي سيارات...سؤال همراه با جواب
 
1392/7/18تعداد بازدیدها : 7667
پاسخ دهيد: (0)  

سيلندر عايق (مسابقه‌ي شماره‌ي 294)
گرما و ترموديناميک...سؤال همراه با جواب
 
1392/7/11تعداد بازدیدها : 7645
پاسخ دهيد: (0)  

فرود فضاپيما (مسابقه‌ي شماره‌ي 293)
فيزيک اتمي و مولکولي...سؤال همراه با جواب
 
1392/7/4تعداد بازدیدها : 9878
پاسخ دهيد: (0)  

دستگاهي در ميدان مغناطيسي (مسابقه‌ي شماره‌ي 292)
مغناطيس...سؤال همراه با جواب
 
1392/6/29تعداد بازدیدها : 7688
پاسخ دهيد: (0)  

ماهيگير (مسابقه‌ي شماره‌ي 291)
نور...سؤال همراه با جواب
 
1392/6/24تعداد بازدیدها : 8806
پاسخ دهيد: (0)  

الکترون در سيم پيچ (مسابقه‌ي شماره‌ي 290)
حرکت در ميدان مغناطيسي...سؤال همراه با جواب
 
1392/6/17تعداد بازدیدها : 11028
پاسخ دهيد: (0)  

توپ در ميدان (مسابقه‌ي شماره‌ي 289)
مغناطيس...سؤال همراه با جواب
 
1392/6/10تعداد بازدیدها : 10126
پاسخ دهيد: (4)  

نوسانات کوچک (مسابقه‌ي شماره‌ي 288)
تناوب نوسانات فنر...سؤال همزاه با جواب
 
1392/5/21تعداد بازدیدها : 8159
پاسخ دهيد: (0)  

فاصله‌ي تعادل (مسابقه‌ي شماره‌ي 287)
خازن...سؤال همراه با جواب
 
1392/5/13تعداد بازدیدها : 7423
پاسخ دهيد: (0)  

موتور الکتريکي (مسابقه‌ي شماره‌ي 286)
الکتريسيته...سؤال همراه با جواب
 
1392/5/7تعداد بازدیدها : 7154
پاسخ دهيد: (3)  

ارتفاع فانوس دريايي (مسابقه‌ي شماره‌ي 285)
ترموديناميک...سؤال همراه با جواب
 
1392/4/21تعداد بازدیدها : 12868
پاسخ دهيد: (1)  

کليدها (مسابقه‌ي شماره‌ي 284)
الکتريسيته، خازن...سؤال همراه با جواب
 
1392/4/14تعداد بازدیدها : 8789
پاسخ دهيد: (1)  

ماشين گرمايي (مسابقه‌ي شماره‌ي 283)
بازدهي ماشين گرمايي...سؤال همراه با جواب
 
1392/4/7تعداد بازدیدها : 8704
پاسخ دهيد: (1)  

شدت پيام عصبي (مسابقه‌ي شماره‌ي 282)
الکترومغناطيس...سؤال همراه با جواب
 
1392/3/29تعداد بازدیدها : 8397
پاسخ دهيد: (1)  

آينه‌ي آبي (مسابقه‌ي شماره‌ي 281)
نور...سؤال همراه با جواب
 
1392/3/19تعداد بازدیدها : 7228
پاسخ دهيد: (2)  

نيروي وارد بر ته لوله (مسابقه‌ي شماره‌ي 280)
شاره ها...سؤال همراه با جواب
 
1392/3/12تعداد بازدیدها : 13368
پاسخ دهيد: (5)  

پهناي ساختمان (مسابقه‌ي شماره‌ي 279)
نور، آينه‌ها...سؤال همراه با جواب
 
1392/3/5تعداد بازدیدها : 7820
پاسخ دهيد: (0)  

سگ استراليايي (مسابقه‌ي شماره‌ي 278)
قوانين نيوتن...سؤال همراه با جواب
 
1392/2/28تعداد بازدیدها : 8687
پاسخ دهيد: (5)  

سه سيم! (مسابقه‌ي شماره‌ي ۲۷۷)
قوانين نيوتن...سؤال همراه با جواب
 
1392/2/18تعداد بازدیدها : 8156
پاسخ دهيد: (5)  

رسيدن به پرواز (مسابقه‌ي شماره‌ي 276)
کار و انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1392/2/8تعداد بازدیدها : 8103
پاسخ دهيد: (3)  

مارينر در مدار ژئواستاتيک (مسابقه‌ي شماره‌ي 275)
مکانيک، نقاط ژئواستاتيک...سؤال همراه با جواب
 
1392/1/29تعداد بازدیدها : 8978
پاسخ دهيد: (1)  

آزمودن قانون نيوتن (مسابقه‌ي شماره‌ي 274)
قانون نيوتن...سؤال همراه با جواب
 
1392/1/22تعداد بازدیدها : 9258
پاسخ دهيد: (4)  

لوله آزمايش در جيوه (نسابقه‌ي شماره‌ي 273)
شاره...سؤال همراه با جواب
 
1392/1/10تعداد بازدیدها : 11520
پاسخ دهيد: (2)  

انرژي ذخيره شده (مسابقه‌ي شماره‌ي 272)
الکتريسيته و مدار...سؤال همراه با جواب
 
1392/1/5تعداد بازدیدها : 9266
پاسخ دهيد: (2)  

پهناي ساختمان (مسابقه‌ي شماره‌ي 271)
نور
 
1391/12/8تعداد بازدیدها : 8709
پاسخ دهيد: (0)  

تصوير گلوله (مسابقه‌ي شماره‎‌ي 270)
نور
 
1391/11/30تعداد بازدیدها : 8403
پاسخ دهيد: (1)  

لوله مويينه (مسابقه‌ي شماره‌ي 269)
شاره‌ها
 
1391/11/24تعداد بازدیدها : 7940
پاسخ دهيد: (1)  

چند کيلو اُهم (مسابقه‌ي شماره‌ي 268)
مدار، الکترونيک
 
1391/11/17تعداد بازدیدها : 7978
پاسخ دهيد: (2)  

وان دو گراف (مسابقه‌ي شماره‌ي 267)
الکتروستاتيک
 
1391/11/10تعداد بازدیدها : 8052
پاسخ دهيد: (1)  

القاگر۲ (مسابقه‌ي شماره‌ي 266)
الکترومغناطيس، مدار
 
1391/10/28تعداد بازدیدها : 7707
پاسخ دهيد: (2)  

مقاومت غيرخطي (مسابقه‌ي شماره‌ي 265)
الکترومغناطيس، نمودار خواني، بازده
 
1391/10/22تعداد بازدیدها : 10951
پاسخ دهيد: (2)  

بار روي خازن (مسابقه‌ي شماره‌ي 264)
الکترمغناطيس، خازن
 
1391/10/14تعداد بازدیدها : 7856
پاسخ دهيد: (2)  

مدار مقاومت (مسابقه‌ي شماره‌ي 263)
الکترومعناطيس
 
1391/10/8تعداد بازدیدها : 8023
پاسخ دهيد: (3)  

خانه‌هاي سياه (مسابقه‌ي شماره‌ي 262)
هوش و تخمين
 
1391/9/24تعداد بازدیدها : 6581
پاسخ دهيد: (11)  

اختلاف منظر (مسابقه‌ي شماره‌ي 261)
نجوم
 
1391/9/15تعداد بازدیدها : 5865
پاسخ دهيد: (1)  

سياره ايکس (مسابقه‌ي 260)
نجوم
 
1391/9/7تعداد بازدیدها : 6841
پاسخ دهيد: (1)  

مرکز ثقل (مسابقه‌ي شماره‌ي 259)
تکانه
 
1391/8/29تعداد بازدیدها : 10746
پاسخ دهيد: (2)  

صفر تا v! (مسابقه‌ي شماره‌ي 258)
کار و انرژي
 
1391/8/21تعداد بازدیدها : 6588
پاسخ دهيد: (2)  

غلاف (مسابقه‌ي شماره‌ي 257)
ديناميک
 
1391/8/14تعداد بازدیدها : 8666
پاسخ دهيد: (14)  

کشت ديمي گندم (مسابقه شماره ي 256)
سؤال هوش
 
1391/8/6تعداد بازدیدها : 8345
پاسخ دهيد: (3)  

طناب كشي اجسام (مسابقه‌ي شماره‌ي 255)
اصطكاك، قوانين نيوتن
 
1391/7/21تعداد بازدیدها : 6485
پاسخ دهيد: (0)  

حركت مداري (مسابقه‌ي شماره‌ي 254)
كار و انرژي، حركت زاويه‌اي
 
1391/7/14تعداد بازدیدها : 6108
پاسخ دهيد: (2)  

بلور مس (مسابقه‌ي شماره‌ي 253)
ساختار مولكولي، هوش
 
1391/6/30تعداد بازدیدها : 8133
پاسخ دهيد: (2)  

چند قرقره (مسابقه‌ي شماره‌ي 250)
قوانين نيوتن، حركت چرخشي..سؤال همراه با جواب
 
1391/6/10تعداد بازدیدها : 8116
پاسخ دهيد: (0)  

حركت در شيب (مسابقه‌ي شماره‌ي 249)
كار و انرژي، سطح شيبدار، ضريب اصطكاك جنبشي...سؤال همراه با جواب
 
1391/6/5تعداد بازدیدها : 7719
پاسخ دهيد: (1)  

سرعت جعبه (مسابقه‌ي شماره‌ي 248)
كار و انرژي، سطح شيبدار...سؤال همراه با جواب
 
1391/5/29تعداد بازدیدها : 8512
پاسخ دهيد: (2)  

ابرطوفاني (مسابقه‌ي شماره‌ي 247)
ميدان الكتريكي، طوفان الكتريكي...سؤال همراه با جواب
 
1391/5/22تعداد بازدیدها : 5963
پاسخ دهيد: (2)  

فيل! (مسابقه‌ي شماره‌ي 246)
سيالات، فشار، نيرو، هيدروليك...سؤال همراه با جواب
 
1391/5/18تعداد بازدیدها : 7573
پاسخ دهيد: (3)  

گاو در ماه! (مسابقه‌ي شماره‌ي 245)
گرانش،‌ كار و انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1391/5/15تعداد بازدیدها : 8272
پاسخ دهيد: (1)  

فشار استخر (مسابقه‌ي شماره‌ي 244)
فشار،‌ قانون ارشميدس...سؤال همراه با جواب
 
1391/5/8تعداد بازدیدها : 26763
پاسخ دهيد: (3)  

دماسنج بدون درجه (مسابقه‌ي شماره‌ي 243)
دماسنج، گرما، مدرج كردن
 
1391/4/29تعداد بازدیدها : 12018
پاسخ دهيد: (3)  

چرخش ماه (مسابقه‌ي شماره‌ي 242)
نجوم...سؤال همراه با جواب
 
1391/4/17تعداد بازدیدها : 17885
پاسخ دهيد: (4)  

انرژي خورشيد (مسابقه‌ي شماره‌ي 241)
نجوم، انرژي تابشي...سؤال همراه با جواب
 
1391/4/10تعداد بازدیدها : 10304
پاسخ دهيد: (4)  

هلال ماه (مسابقه‌ي شماره‌ي 240)
نجوم، اهله‌ي ماه، حركت زمين...سؤال همراه با جواب
 
1391/4/3تعداد بازدیدها : 6076
پاسخ دهيد: (4)  

كارگر ساختمان (مسابقه‌ي فيزيك 239)
ديناميك...سؤال همراه با جواب
 
1391/3/25تعداد بازدیدها : 6519
پاسخ دهيد: (7)  

حركت روي زمين (مسابقه‌ي شماره‌ي 238)
نجوم، بردارها....سؤال همراه با جواب
 
1391/3/17تعداد بازدیدها : 6829
پاسخ دهيد: (3)  

بيشترين سرعت (مسابقه‌ي شماره‌ي 237)
كار و انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1391/3/9تعداد بازدیدها : 6017
پاسخ دهيد: (1)  

تصادف (مسابقه‌ي شماره‌ي 236)
كار و انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1391/3/1تعداد بازدیدها : 6228
پاسخ دهيد: (1)  

تاب (مسابقه‌ي شماره‌ي 235)
كار و انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1391/2/25تعداد بازدیدها : 6145
پاسخ دهيد: (3)  

قيچي (مسابقه‌ي شماره‌ي 234)
ديناميك...سؤال همراه با جواب
 
1391/2/17تعداد بازدیدها : 7608
پاسخ دهيد: (2)  

در ميان ستارگان (مسابقه‌ي شماره‌ي 233)
ديناميك،‌ نجوم...سؤال همراه با جواب
 
1391/2/9تعداد بازدیدها : 6292
پاسخ دهيد: (3)  

باسكول (مسابقه‌ي شماره‌ي 232)
ديناميك...سؤال همراه با جواب
 
1391/1/28تعداد بازدیدها : 6649
پاسخ دهيد: (5)  

توقف گلوله (مسابقه‌ي شماره‌ي 231)
ديناميك...سؤال همراه با جواب
 
1391/1/19تعداد بازدیدها : 7233
پاسخ دهيد: (3)  

سرعت باد (مسابقه‌ي شماره‌ي 230)
تكانه...سؤال همراه با جواب
 
1391/1/15تعداد بازدیدها : 12044
پاسخ دهيد: (4)  

سقوط گلوله (مسابقه ي شماره ي 229)
سينماتيک، سقوط آزاد...سؤال همراه با جواب
 
1391/1/11تعداد بازدیدها : 7535
پاسخ دهيد: (2)  

ميزان بارش (مسابقه شماره ي 228)
نسبت بارش سالانه...سؤال همراه با جواب
 
1391/1/6تعداد بازدیدها : 7595
پاسخ دهيد: (1)  

زاويه ديد فضايي (مسابقه‌ي شماره 227)
نجوم...سؤال همراه با جواب
 
1390/12/24تعداد بازدیدها : 7501
پاسخ دهيد: (1)  

مساحت هلال (مسابقه‌ي شماره‌ي 226)
دوره هلالي ماه،‌ محاسبه مساحت هلال...سؤال همراه با جواب
 
1390/12/16تعداد بازدیدها : 24613
پاسخ دهيد: (1)  

يك روز شهريور (مسابقه‌ي شماره‌ي 225)
نجوم...سؤال همراه با جواب
 
1390/12/1تعداد بازدیدها : 6478
پاسخ دهيد: (4)  

ساعت شني (مسابقه‌ي شماره‌ي 224)
وزن، زمان...سؤال همراه با جواب
 
1390/11/23تعداد بازدیدها : 14009
پاسخ دهيد: (4)  

يك فضانورد (مسابقه‌ي شماره‌ي 223)
شتاب جاذبه...سؤال همراه با جواب
 
1390/11/14تعداد بازدیدها : 6391
پاسخ دهيد: (2)  

چگالي دو سياره (مسابقه‌ي شماره‌ي 222)
نسبت چگالي...سؤال همراه با جواب
 
1390/11/4تعداد بازدیدها : 6724
پاسخ دهيد: (2)  

چرخ‌گردان (مسابقه‌ِ شماره‌ي 221)
سينماتيك
 
1390/10/19تعداد بازدیدها : 6186
پاسخ دهيد: (1)  

قطار (مسابقه‌ي شماره‌ي 220)
سينماتيك، بردارها
 
1390/10/14تعداد بازدیدها : 6013
پاسخ دهيد: (8)  

توپ (مسابقه‌ي شماره‌ي 219)
حركت پرتابي،‌ نيرو
 
1390/10/12تعداد بازدیدها : 6980
پاسخ دهيد: (1)  

سه فنر (مسابقه‌ي شماره‌ي 218)
نوسان زاويه‌اي، فنر
 
1390/10/1تعداد بازدیدها : 7646
پاسخ دهيد: (3)  

دو فنر (مسابقه‌ي شماره‌ي 217)
نيرو،‌ فنر، برايند نيروها
 
1390/9/15تعداد بازدیدها : 8582
پاسخ دهيد: (4)  

شرط لغزش (مسابقه‌ي شماره‌ي 216)
ديناميك، ضريب اصطكاك
 
1390/9/8تعداد بازدیدها : 6547
پاسخ دهيد: (3)  

مختصات (مسابقه‌ي شماره‌ي 215)
مختصات،‌ سينماتيك
 
1390/8/23تعداد بازدیدها : 6576
پاسخ دهيد: (15)  

دو جانور (مسابقه‌ي شماره‌ي 214)
فشار، نيرو
 
1390/8/15تعداد بازدیدها : 6201
پاسخ دهيد: (1)  

فرق ديروز و امروز (مسابقه‌ي شماره‌ي 213)
نجوم
 
1390/8/9تعداد بازدیدها : 6364
پاسخ دهيد: (2)  

يخچال سوپرماركت (مسابقه‌ي شماره‌ي 212)
اتلاف انرژي
 
1390/7/30تعداد بازدیدها : 11987
پاسخ دهيد: (4)  

هواي شرجي (مسابقه‌ي شماره‌ي 211)
همرفت، دما، گرما
 
1390/7/23تعداد بازدیدها : 7342
پاسخ دهيد: (2)  

n+2 قرقره (مسابقه‌ي شماره‌ي 210)
ماشين آتوود، ديناميك، قرقره
 
1390/7/11تعداد بازدیدها : 9102
پاسخ دهيد: (3)  

نيروگاه برق (مسابقه‌ي شماره‌ي 209)
توان،‌ بازدهي
 
1390/7/4تعداد بازدیدها : 6184
پاسخ دهيد: (4)  

تصادف (مسابقه‌ي شماره‌ي 208)
مكانيك،‌ سينماتيك
 
1390/6/24تعداد بازدیدها : 6165
پاسخ دهيد: (6)  

سرعت-زمان (زنگ تفريح شماره‌ي 207)
مكانيك، نمودار سرعت-زمان، سينماتيك
 
1390/6/16تعداد بازدیدها : 9312
پاسخ دهيد: (3)  

جاده‌‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 206)
سرعت متوسط
 
1390/6/10تعداد بازدیدها : 6160
پاسخ دهيد: (11)  

زمان دماي تعادل (مسابقه‌ي شماره‌ي 205)
دماي تعادل، زمان تعادل گرمايي، ترموديناميك
 
1390/6/5تعداد بازدیدها : 8651
پاسخ دهيد: (0)  

تفنگ آبپاش (مسابقه ی شماره ی 204)
سیالات، پرتابه
 
1390/5/19تعداد بازدیدها : 12246
پاسخ دهيد: (1)  

آسانسور (مسابقه ی شماره ی 203)
کار و انرژی، توان
 
1390/5/12تعداد بازدیدها : 8362
پاسخ دهيد: (5)  

ترمز (مسابقه ی شماره ی 202)
کار و انرژی
 
1390/5/5تعداد بازدیدها : 5389
پاسخ دهيد: (0)  

پرس سينه (مسابقه‌ي شماره‌ي 201)
انرژي، كار، ارزش غذايي مواد خوراكي
 
1390/4/29تعداد بازدیدها : 8684
پاسخ دهيد: (2)  

هُل دادن ماشين(مسابقه‌ي شماره‌ي 200)
كار و انرژي،‌ سرعت نهايي
 
1390/4/22تعداد بازدیدها : 6049
پاسخ دهيد: (2)  

تعادل (مسابقه‌ي شماره‌ي 199)
تعادل مكانيكي، كار و انرژي
 
1390/4/17تعداد بازدیدها : 5667
پاسخ دهيد: (0)  

دستگاه آتوود (مسابقه‌ي شماره‌ي 198)
ماشين آتوود، شتاب،‌ قوانين نيوتن
 
1390/4/10تعداد بازدیدها : 9346
پاسخ دهيد: (0)  

بالا كشيدن سگ (مسابقه‌ي شماره‌ي 197)
قوانين نيوتن، قرقره،‌كشش طناب،‌ شتاب
 
1390/4/5تعداد بازدیدها : 8762
پاسخ دهيد: (4)  

رولركاستر (مسابقه‌ي شماره‌ي 196)
سرعت زاويه‌اي، شتاب زاويه‌اي، نيرو
 
1390/3/30تعداد بازدیدها : 5918
پاسخ دهيد: (1)  

پرتاب توپ بيسبال (مسابقه‌ي شماره‌ي 195)
مكانيك، نيرو،‌ شتاب زاويه‌اي
 
1390/3/23تعداد بازدیدها : 11785
پاسخ دهيد: (0)  

سنگ روي آب (مسابقه‌ي شماره‌ي 194)
حركت چرخشي،‌برخورد، نيروي گريز از مركز
 
1390/3/16تعداد بازدیدها : 6443
پاسخ دهيد: (5)  

برخورد زير سقف! (مسابقه‌ي شماره‌ي 193)
برخورد كشسان،‌قوانين نيوتن، حركت دوراني، ديناميك
 
1390/3/9تعداد بازدیدها : 7021
پاسخ دهيد: (1)  

ضريب اصطكاك در سطح شيبدار (مسابقه‌ي شماره‌ي 192)
قوانين نيوتن، نيرو، ضريب اصطكاك جنبشي،‌سطح شيبدار
 
1390/3/2تعداد بازدیدها : 16836
پاسخ دهيد: (2)  

تعادل در سطح شيبدار (مسابقه‌ي شماره‌ي 191)
قوانين نيوتن، نيرو
 
1390/2/28تعداد بازدیدها : 10710
پاسخ دهيد: (0)  

قلاب (مسابقه‌ي شماره‌ي 190)
كشش طناب، نيرو، قوانين نيوتن
 
1390/2/21تعداد بازدیدها : 6533
پاسخ دهيد: (1)  

كشش كابل (مسابقه‌ي شماره‌ي 189)
مكانيك نيوتني، نيرو، كشش
 
1390/2/13تعداد بازدیدها : 7645
پاسخ دهيد: (4)  

بسكتبال (مسابقه‌ي شماره‌ي 188)
حركت پرتابي
 
1390/2/6تعداد بازدیدها : 7752
پاسخ دهيد: (0)  

راكت (مسابقه‌ي شماره‌ي 187)
حركت پرتابي
 
1390/1/30تعداد بازدیدها : 6000
پاسخ دهيد: (1)  

توپ و پنجره (مسابقه شماره‌ي 186)
حركت مستقيم الخط
 
1390/1/26تعداد بازدیدها : 6144
پاسخ دهيد: (1)  

تكيه‌گاه قرقره (مسابقه‌ي شماره‌ي 185)
قوانين نيوتن
 
1390/1/19تعداد بازدیدها : 8622
پاسخ دهيد: (0)  

دوقطار و يك پُل (مسابقه‌ي شماره‌ي 184)
حركت‌شناسي
 
1390/1/8تعداد بازدیدها : 7203
پاسخ دهيد: (4)  

قدرت فنر (مسابقه‌ي شماره‌ي 183)
سطح شيبدار و بقاي انرژي
 
1389/12/20تعداد بازدیدها : 9903
پاسخ دهيد: (2)  

كتاب (مسابقه‌ي شماره‌ي 182)
سطح شيب‌دار و سطح صيقلي...سؤال همراه با جواب
 
1389/12/12تعداد بازدیدها : 6672
پاسخ دهيد: (1)  

اصطكاك سطحي (مسابقه‌ي شماره‌ي 181)
ضريب اصطكاك جنبشي و بيشترين نيروي سطحي...سؤال همراه با جواب
 
1389/12/2تعداد بازدیدها : 9103
پاسخ دهيد: (1)  

ترمز! (مسابقه‌ي شماره‌ي 179)
ديناميك...سؤال همراه با جواب
 
1389/11/9تعداد بازدیدها : 11636
پاسخ دهيد: (0)  

شما در قايق-3 (مسابقه‌ي شماره‌ي 178)
شناوري...سؤال همراه با جواب
 
1389/10/21تعداد بازدیدها : 6321
پاسخ دهيد: (1)  

شما در قايق-2 (مسابقه‌ي شماره‌ي 177)
شناوري...سؤال همراه با جواب
 
1389/10/6تعداد بازدیدها : 6380
پاسخ دهيد: (4)  

شما در قايق -1 (مسابقه‌ي شماره‌ي 176)
شناوري...سؤال همراه با جواب
 
1389/9/28تعداد بازدیدها : 7270
پاسخ دهيد: (3)  

معماي تعادل (مسابقه‌ي شماره‌ي 175)
تعادل و شناوري...سؤال همراه با جواب
 
1389/9/16تعداد بازدیدها : 10338
پاسخ دهيد: (4)  

شرلوك هلمز (مسابقه‌ي شماره‌ي 174)
بزرگ‌نمايي تصوير، ذره‌بين ساده...سؤال همراه با جواب
 
1389/9/4تعداد بازدیدها : 8989
پاسخ دهيد: (1)  

بهترين تصوير (مسابقه‌ي شماره‌ي 173)
معني بهترين تصوير، فيزيك نور، سؤال مفهومي..سؤال همراه با جواب
 
1389/8/26تعداد بازدیدها : 7667
پاسخ دهيد: (0)  

تانكر (مسابقه‌ي شماره‌ي 172)
سيالات...سؤال همراه جواب
 
1389/8/19تعداد بازدیدها : 6846
پاسخ دهيد: (1)  

مركز جرم مكعب‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 171)
مركز جرم...سؤال همراه با جواب
 
1389/8/10تعداد بازدیدها : 9849
پاسخ دهيد: (3)  

قرقره افقي (مسابقه‌ي شماره‌ي 170)
كشش طناب و شتاب در قرقره افقي...سؤل همراه با جواب
 
1389/8/3تعداد بازدیدها : 10898
پاسخ دهيد: (1)  

اصطكاك (مسابقه‌ي شماره‌ي 169)
قوانين نيوتن...سؤال همراه با جواب
 
1389/7/24تعداد بازدیدها : 7913
پاسخ دهيد: (0)  

رايانه‌ي دوچرخه (مسابقه‌ي شماره‌ي 168)
سرعت خطي و زاويه اي...سؤال همراه با جواب
 
1389/7/17تعداد بازدیدها : 6890
پاسخ دهيد: (3)  

اسكي (مسابقه‌ي شماره‌ي 167)
كار و انر‍ژي...سؤال همراه با جواب
 
1389/7/10تعداد بازدیدها : 6361
پاسخ دهيد: (1)  

گرامافون (مسابقه ی شماره ی 166)
سرعت زاویه ای...سؤال همراه با جواب
 
1389/7/1تعداد بازدیدها : 8308
پاسخ دهيد: (2)  

ایندینیا جونز (مسابقه ی شماره ی 165)
اندازه حرکت خطی...سؤال همراه با جواب
 
1389/6/24تعداد بازدیدها : 7607
پاسخ دهيد: (1)  

گلوله (مسابقه ی شماره ی 164)
دینامیک و برخورد غیرالاستیک...سؤال همراه با جواب
 
1389/6/16تعداد بازدیدها : 6653
پاسخ دهيد: (0)  

مگس (مسابقه ی شماره ی 163)
دستگاه مختصات...سؤال همراه با جواب
 
1389/6/7تعداد بازدیدها : 11078
پاسخ دهيد: (15)  

جعبه (مسابقه‌ي شماره‌ي 162)
سطح شيبدار و ماشين آتوود...سؤال همراه با جواب
 
1389/5/30تعداد بازدیدها : 9119
پاسخ دهيد: (3)  

چرخش وزنه (مسابقه‌ي شماره‌ي 161)
كشش طناب و سرعت زاويه‌اي...سؤال همراه با جواب
 
1389/5/23تعداد بازدیدها : 7170
پاسخ دهيد: (1)  

کره ای در کنج (مسابقه ی شماره ی 160)
نیرو...سؤال همراه با جواب
 
1389/5/18تعداد بازدیدها : 8796
پاسخ دهيد: (3)  

پرتاب چكش (مسابقه‌ي شماره‌ي 159)
حركت پرتابي...سؤال همراه با جواب
 
1389/5/2تعداد بازدیدها : 11487
پاسخ دهيد: (1)  

نقطه بر زمين (مسابقه‌ي شماره‌ي 158)
حركت چرخشي...سؤال همراه با جواب
 
1389/4/27تعداد بازدیدها : 7250
پاسخ دهيد: (2)  

بلند كردن ماشين (مسابقه‌ي شماره‌ي 157)
برايند نيروها بر چهار چرخ ماشين...سؤال همراه با جواب
 
1389/4/20تعداد بازدیدها : 9853
پاسخ دهيد: (1)  

تخت ميخي (مسابقه‌ي شماره‌ي 156)
فشار و نيروي مؤثر...سؤال همراه با جواب
 
1389/4/13تعداد بازدیدها : 9773
پاسخ دهيد: (1)  

نچسبي تفلون (مسابقه‌ي شماره‌ي 155)
حركت و گرما...سؤال همراه با جواب
 
1389/4/6تعداد بازدیدها : 6785
پاسخ دهيد: (0)  

جاده مسدود است! (مسابقه‌ي شماره‌ي 154)
اصطكاك و كار...سؤال همراه با جواب
 
1389/3/29تعداد بازدیدها : 8254
پاسخ دهيد: (1)  

نردبان (مسابقه‌ي شماره‌ي 153)
استاتيك...سؤال همراه با جواب
 
1389/3/22تعداد بازدیدها : 8679
پاسخ دهيد: (0)  

آمپول (مسابقه‌ي شماره‌ي 152)
فشار هوا...سؤال همراه با جواب
 
1389/3/12تعداد بازدیدها : 9363
پاسخ دهيد: (3)  

نيروي الكتروستاتيك بارها (مسابقه‌ي شماره‌ي 151)
نيري وارد بر يك بار از دوبار ديگر مطابق شكل...سؤال همراه با جواب
 
1389/3/5تعداد بازدیدها : 8953
پاسخ دهيد: (1)  

اسكي‌باز (مسابقه‌ي شماره‌ي 150)
پايستگي انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1389/2/23تعداد بازدیدها : 7399
پاسخ دهيد: (2)  

دوچرخه سواري كوهستان (مسابقه‌ي شماره‌ي 149)
اصطكاك و شيب تپه...سؤال همراه با جواب
 
1389/2/16تعداد بازدیدها : 8346
پاسخ دهيد: (1)  

چرخ‌فلك (مسابقه‌ي شماره‌ي 148)
شتاب زاويه‌اي...سؤال همراه با جواب
 
1389/2/9تعداد بازدیدها : 7228
پاسخ دهيد: (1)  

الاكلنگ! (مسابقه‌ي شماره‌ي 147)
قوانين نيوتن...سؤال همراه با جواب
 
1389/2/2تعداد بازدیدها : 10375
پاسخ دهيد: (5)  

كيك خامه‌اي (مسابقه‌ي شماره‌ي 146)
ضريب اصطكاك استاتيك!...سؤال همراه با جواب
 
1389/1/28تعداد بازدیدها : 9014
پاسخ دهيد: (0)  

پرش آزاد (مسابقه‌ي شماره‌ي 145)
سقوط آزاد...سؤال همراه با جواب
 
1389/1/21تعداد بازدیدها : 6809
پاسخ دهيد: (1)  

لحظه‌ي پرواز (مسابقه‌ي شماره‌ي 144)
take off...سؤال همراه با جواب
 
1389/1/14تعداد بازدیدها : 6710
پاسخ دهيد: (2)  

توپ بیسبال (مسابقه ی شماره ی 143)
قوانین نیوتن...سؤال همراه با جواب
 
1389/1/5تعداد بازدیدها : 8419
پاسخ دهيد: (0)  

پرش آزاد (مسابقه ی شماره ی 142)
مقاومت هوا و سرعت پرش آزاد...سؤال همراه با جواب
 
1388/12/26تعداد بازدیدها : 7708
پاسخ دهيد: (0)  

تاس (مسابقه‌ي شماره‌ي 141)
سرعت ماشين!....سؤال همراه با جواب
 
1388/12/19تعداد بازدیدها : 7891
پاسخ دهيد: (5)  

فرود (مسابقه‌ي شماره‌ي 140)
حركت پرتابي...سؤال همراه با جواب
 
1388/12/12تعداد بازدیدها : 7437
پاسخ دهيد: (0)  

خط حمله (مسابقه‌ي شماره‌ي 139)
حركت پرتابي در فوتبال...سؤال همراه با جواب
 
1388/12/4تعداد بازدیدها : 6955
پاسخ دهيد: (0)  

رودخانه‌ي وحشي (مسابقه‌ي شماره‌ي 138)
حركت عمود بر جريان آب رودخانه‌...سؤال همراه با جواب
 
1388/11/27تعداد بازدیدها : 6922
پاسخ دهيد: (1)  

تنه ی درخت (مسابقه ی شماره ی 137)
کشش طناب صفر...سؤال همراه با جواب
 
1388/11/20تعداد بازدیدها : 8911
پاسخ دهيد: (0)  

ماشين آتوود (مسابقه‌ي شماره‌ي 136)
ماشين آتوود...سؤال همراه با جواب
 
1388/11/6تعداد بازدیدها : 17984
پاسخ دهيد: (2)  

حركت چرخشي توپ (مسابقه‌ي شماره‌ي 135)
حركت زاويه‌اي...سؤال همراه با جواب
 
1388/10/22تعداد بازدیدها : 8785
پاسخ دهيد: (2)  

پرش طول (مسابقه‌ي شماره‌ي 134)
حركت پرتابي در پرش طول...سؤال همراه با جواب
 
1388/10/15تعداد بازدیدها : 11858
پاسخ دهيد: (1)  

پنكه (مسابقه‌ي شماره‌ي 133)
شتاب زاويه‌اي...سؤال همراه با جواب
 
1388/10/8تعداد بازدیدها : 6688
پاسخ دهيد: (1)  

تخت (مسابقه‌ي شماره‌ي 132)
گشتاور تخت!...سؤال همراه با جواب
 
1388/9/30تعداد بازدیدها : 6522
پاسخ دهيد: (1)  

انفجار چرخ (مسابقه‌ي شماره‌ي 131)
بقاي اندازه‌حركت خطي...سؤال همراه با جواب
 
1388/9/16تعداد بازدیدها : 6975
پاسخ دهيد: (1)  

قصابي! (مسابقه‌ي شماره‌ي 130)
اصطكاك جنبشي...سوال همراه با جواب
 
1388/8/28تعداد بازدیدها : 6871
پاسخ دهيد: (0)  

سنگ و چرخ (مسابقه‌ي شماره‌ي 129)
برخورد يك سنگ در حين حركت چرخش...سوال همراه با جواب
 
1388/8/20تعداد بازدیدها : 6937
پاسخ دهيد: (1)  

ساختن دماسنج (مسابقه‌ي شماره‌ي 128)
ساختن دماسنج با استفاده از لوله‌ي شيشه‌اي...سوال همراه با جواب
 
1388/8/10تعداد بازدیدها : 10692
پاسخ دهيد: (1)  

ارتفاع ساختمان (مسابقه‌ي شماره‌ي 127)
تغيير ارتفاع ساختمان بر اثر تغيير دما، ضريب انبساط خطي...سوال همراه با جواب
 
1388/8/1تعداد بازدیدها : 7660
پاسخ دهيد: (3)  

سرعت گلوله (مسابقه‌ي شماره‌ي 126)
برخورد غيرالاستيك گلوله به مكعب چوبي...سوال همراه با جواب
 
1388/7/22تعداد بازدیدها : 11975
پاسخ دهيد: (0)  

برخورد غيرالاستيك (مسابقه‌ي شماره‌ي 125)
برخورد...سوال همراه با جواب
 
1388/7/15تعداد بازدیدها : 9508
پاسخ دهيد: (0)  

تصادف (مسابقه‌ي شماره‌ي 124)
برخورد الاستيك...سؤال همراه با جواب
 
1388/7/6تعداد بازدیدها : 6826
پاسخ دهيد: (0)  

پرتاب توپ در ایستگاه فضایی (مسابقه ی شماره ی 123)
حرکت پرتابی در فضاپیمای در حال چرخش...سؤال همراه با جواب
 
1388/6/30تعداد بازدیدها : 8559
پاسخ دهيد: (0)  

ميعاد با راما (مسابقه‌ي شماره‌ي 122)
گرانش مصنوعي با استفاده از قوانين ساده‌ي مكانيك...سؤال همراه با جواب
 
1388/6/26تعداد بازدیدها : 7061
پاسخ دهيد: (0)  

رولر كاستر (مسابقه‌ي شماره‌ي 121)
انرژي پتانسيل و بقاي انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1388/6/10تعداد بازدیدها : 9455
پاسخ دهيد: (0)  

نظريه‌ي پاندول (مسابقه‌ي شماره‌ي 120)
كار و انرژي و كاربرد ديگر بقاي انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1388/6/4تعداد بازدیدها : 9513
پاسخ دهيد: (0)  

شیرجه از هواپیما (مسابقه ی شماره ی 119)
بقای مکانیکی انرژی...سؤال همراه با جواب
 
1388/5/24تعداد بازدیدها : 8922
پاسخ دهيد: (3)  

مقایسه ی گرانش (مسابقه ی شماره ی 118)
گرانش در دو سیاره ی مختلف...سؤال همراه با جواب
 
1388/5/17تعداد بازدیدها : 9163
پاسخ دهيد: (1)  

مرکز جرم مکعب توخالی دوبعدی (مسابقه ی شماره ی 117)
آیا میتوانید راه بهتری نسبت به راهنمایی سوال حدس بزنید؟...سؤال همراه با جواب
 
1388/5/10تعداد بازدیدها : 20477
پاسخ دهيد: (4)  

گرانش کره ی توخالی و توپر (مسابقه ی شماره ی 116)
تبادل نیروی گرانش بین دو کره ی حفره دار و کره ی جدا شده از کره ی اول...سؤال همراه با جواب
 
1388/5/3تعداد بازدیدها : 27019
پاسخ دهيد: (0)  

پرتاب ماهواره (مسابقه‌ي شماره‌ي 115)
قوانين ساده‌ي مكانيك كپلر...سؤال همراه با جواب
 
1388/4/27تعداد بازدیدها : 8433
پاسخ دهيد: (1)  

سر سوزن (مسابقه‌ي شماره‌ي 114)
فشار....سؤال همراه با جواب
 
1388/4/20تعداد بازدیدها : 7797
پاسخ دهيد: (2)  

تاب بازي! (مسابقه‌ي شماره‌ي 113)
شتاب زاويه‌اي در تاب بازي!!....سؤال همراه با جواب
 
1388/4/13تعداد بازدیدها : 8440
پاسخ دهيد: (1)  

فاصله‌ي زمين تا ماه (مسابقه‌ي شماره‌ي 112)
محاسبه‌ي ساده‌ي فاصله‌ي مداري زمين و ماه...سؤال همراه با جواب
 
1388/3/21تعداد بازدیدها : 9870
پاسخ دهيد: (3)  

مكعب‌هاي اسباب بازي (مسابقه‌ي شماره‌ي 111)
محاسبه‌ي مركز جرم مكعب‌هاي چيده شده...سؤال همراه با جواب
 
1388/3/14تعداد بازدیدها : 7863
پاسخ دهيد: (0)  

سرعت آب (مسابقه‌ي شماره‌ي 110)
محاسبه‌ي سرعت آب و قطر لوله...سؤال همراه با جواب
 
1388/3/7تعداد بازدیدها : 9735
پاسخ دهيد: (0)  

راهپيمايي فضايي (مسابقه‌ي شماره‌ي 109)
مركز جرم و مكشل كوله پشتي فضانوردي!!...سؤال همراه با جواب
 
1388/3/1تعداد بازدیدها : 7085
پاسخ دهيد: (0)  

پنجاه درصد خلأ (مسابقه‌ي شماره‌ي 108)
تعادل در قانون شناوري و نوشيدن نوشابه!؟...سؤال همراه با جواب
 
1388/2/24تعداد بازدیدها : 7128
پاسخ دهيد: (1)  

كشش ريسمان در بالون (مسابقه‌ي شماره‌ي 107)
جهت و مقدار نيروها...سؤال همراه با جواب
 
1388/2/17تعداد بازدیدها : 8483
پاسخ دهيد: (0)  

فيلم‌برداري زير آب (مسابقه‌ي شماره‌ي 106)
كاربرد قانون شناوري ارشميدس...سؤال همراه با جواب
 
1388/2/10تعداد بازدیدها : 7582
پاسخ دهيد: (0)  

تفنگ آب‌پاش (مسابقه‌ي شماره‌ي 105)
پرتابه‌ي سيال!...سؤال همراه با جواب
 
1388/2/3تعداد بازدیدها : 8296
پاسخ دهيد: (0)  

جرم نسبيتي (مسابقه‌ي شماره‌ي 104)
حركت ذره با سرعت نور...سؤال همراه با جواب
 
1388/1/27تعداد بازدیدها : 7669
پاسخ دهيد: (0)  

جرم هواي داخل اتاق!؟ (مسابقه‌ي شماره‌ي 103)
استفاده از قانون گازهاي ايده آل...سؤال همراه با جواب
 
1388/1/20تعداد بازدیدها : 12157
پاسخ دهيد: (0)  

خواص هليم (مسابقه‌ي شماره‌ي 102)
فشار و دماي هليم به عنوان گاز ايده‌آل...سؤال همراه با جواب
 
1388/1/10تعداد بازدیدها : 8328
پاسخ دهيد: (0)  

مخزن‌هاي اسكوبا (مسابقه‌ي شماره‌ي 101)
كاربرد فرايند هم‌دما...سؤال همراه با جواب
 
1387/12/15تعداد بازدیدها : 6779
پاسخ دهيد: (2)  

چند بار انعكاس؟! (مسابقه‌ي شماره‌ي 100)
انعكاس از دو آينه‌ي 20 درجه‌اي...سؤال همراه با جواب
 
1387/12/8تعداد بازدیدها : 7560
پاسخ دهيد: (5)  

خشت آجري (مسابقه‌ي شماره‌ي 99)
برايند نيروها...سؤال همراه با جواب
 
1387/12/1تعداد بازدیدها : 7866
پاسخ دهيد: (1)  

ماشين الكتروستاتيك (مسابقه‌ي شماره‌ي 98)
وابستگي پتانسيل به ارتفاع...سؤال همراه با جواب
 
1387/11/24تعداد بازدیدها : 8282
پاسخ دهيد: (0)  

آب و هواي بد!؟ (مسابقه‌ي شماره‌ي 97)
پيش‌بيني هوا...سؤال همراه با جواب
 
1387/11/17تعداد بازدیدها : 9809
پاسخ دهيد: (2)  

زاويه‌ي رأس (مسابقه‌ي شماره‌ي 96)
آينه‌ي مخروطي...سؤال همراه با جواب
 
1387/11/10تعداد بازدیدها : 6949
پاسخ دهيد: (1)  

حلقه‌هاي زنجير (مسابقه‌ي شماره‌ي 95)
برايند نيروهاي زنجيرهاي متصل به‌هم...سؤال همراه با جواب
 
1387/11/3تعداد بازدیدها : 9079
پاسخ دهيد: (1)  

پراكندگي نوترون (مسابقه‌ي شماره‌ي 94)
اندازه حركت از دست رفته‌ي فونون...سؤال همراه با جواب
 
1387/10/26تعداد بازدیدها : 8719
پاسخ دهيد: (0)  

نيمه‌هاي نامساوي (مسابقه‌ي شماره‌ي 93)
اعتدالين در نيمكره‌ي شمالي...سؤال همراه با جواب
 
1387/10/19تعداد بازدیدها : 9839
پاسخ دهيد: (6)  

تخته روي سطح (مسابقه‌ي شماره‌ي 92)
فركانس نوسان تخته...سؤال همراه با جواب
 
1387/10/12تعداد بازدیدها : 8882
پاسخ دهيد: (4)  

نور و رنگ (مسابقه‌ي شماره‌ي 91)
قطبش و فوتوسنتز...سؤال همراه با جواب
 
1387/10/5تعداد بازدیدها : 8707
پاسخ دهيد: (5)  

آن‌روي سكه! (مسابقه‌ي شماره‌ي 90)
احتمال...سؤال همراه با جواب
 
1387/9/28تعداد بازدیدها : 8139
پاسخ دهيد: (4)  

پرواز با موشك (مسابقه‌ي شماره‌ي 89)
استفاده از موشك به جاي جت! فرق اين‌دو در چيست؟...سؤال همراه با جواب
 
1387/9/21تعداد بازدیدها : 12420
پاسخ دهيد: (1)  

آكروبات (مسابقه‌ي شماره‌ي 88)
تخته‌ي در حال تعادل...سؤال همراه با جواب
 
1387/9/14تعداد بازدیدها : 9260
پاسخ دهيد: (1)  

رفتار بارها (مسابقه‌ي شماره‌ي 87)
رفتار بارها بدون سيم و با سيم ...سؤال همراه با جواب
 
1387/9/7تعداد بازدیدها : 7387
پاسخ دهيد: (2)  

چرخ‌دنده‌هاي اوليه(مسابقه‌ي شماره‌ي86)
كم‌ترين تعداد چرخ‌دنده‌هاي مارپيچي در ساده‌ترين ماشين مكانيكي...سؤال همراه با جواب
 
1387/8/29تعداد بازدیدها : 10023
پاسخ دهيد: (0)  

بيشينه‌ي g (مسابقه‌ي شماره‌ي 85)
تغيير g...سؤال همراه با جواب
 
1387/8/22تعداد بازدیدها : 9721
پاسخ دهيد: (3)  

قطره‌ي باردار (مسابقه‌ي شماره‌ي 84)
نتيجه‌ي افزايش بار سيال رسانا...سؤال همراه با جواب
 
1387/8/15تعداد بازدیدها : 7511
پاسخ دهيد: (5)  

كره‌ي شناور (مسابقه‌‌ي شماره‌ي 83)
تجربه‌اي روزمره...سؤال همراه با جواب
 
1387/8/8تعداد بازدیدها : 8682
پاسخ دهيد: (1)  

آجر چين! (مسابقه‌ي شماره‌ي 82)
تعادل استاتيكي
 
1387/8/1تعداد بازدیدها : 10664
پاسخ دهيد: (3)  

توابع تركيبي در ديمانسيون (مسابقه‌ي شماره‌ي 81)
ديمانسيون...سوال همراه با جواب
 
1387/7/24تعداد بازدیدها : 18589
پاسخ دهيد: (2)  

صعود به قله‌ي يخي (مسابقه‌ي شماره‌ي 80)
هندسه در فيزيك...سؤال همراه با جواب
 
1387/7/17تعداد بازدیدها : 9323
پاسخ دهيد: (1)  

سفر بين ستاره‌اي (مسابقه‌ي شماره‌ي 79)
چگالي ذرات در فضا و شتاب فضاپيما...سؤال همراه با جواب
 
1387/7/10تعداد بازدیدها : 8129
پاسخ دهيد: (2)  

غذا نسوزه! (مسابقه‌ي شماره‌ي 78)
علت اصلي سوختن غذا!...سؤال همراه با جواب
 
1387/7/3تعداد بازدیدها : 9428
پاسخ دهيد: (4)  

ارتفاع پرش (مسابقه‌ي شماره‌ي 77)
نسبت انرژي به وزن...سؤال همراه با جواب
 
1387/6/27تعداد بازدیدها : 8182
پاسخ دهيد: (0)  

فرار مگس!؟ (مسابقه‌ي شماره‌ي 76)
وزن ظرف با مگس و بدون مگس!!...سؤال همراه با جواب
 
1387/6/20تعداد بازدیدها : 10110
پاسخ دهيد: (3)  

باران (مسابقه‌ي شماره‌ي 75)
چگالي قطرات باران و پديده‌ي زيباي باران...سؤال همراه با جواب
 
1387/6/13تعداد بازدیدها : 21242
پاسخ دهيد: (9)  

مويينگي (مسابقه‌ي شماره‌ي 74)
چسبندگي لوله‌ي مويين...سؤال همراه با جواب
 
1387/6/6تعداد بازدیدها : 10443
پاسخ دهيد: (2)  

رودخانه‌ي خروشان (مسابقه‌ي شماره‌ي 73)
جابه‌جايي آب و سرعت شما در رودخانه!!...سؤال همراه با جواب
 
1387/5/31تعداد بازدیدها : 7708
پاسخ دهيد: (1)  

سلاح آتشين ارشميدس (مسابقه‌ي شماره‌ي 72 )
ارشميدس و داستان دفاع يونان در مقابل كشتي‌هاي روم ...سؤال همراه با جواب
 
1387/5/26تعداد بازدیدها : 10966
پاسخ دهيد: (1)  

انتقال به سرخ گرانشي (مسابقه‌ي شماره‌ي 71)
كم شدن انرژي يا فركانس فوتوني كه هزاران سال نوري در سفر بوده؟...سؤال همراه با جواب
 
1387/5/22تعداد بازدیدها : 10526
پاسخ دهيد: (1)  

لكه‌هاي مرطوب (مسابقه‌ي شماره‌‌‌ي 70)
علت در كدام بخش از فيزيك نهفته است؟...سؤال همراه با جواب
 
1387/5/15تعداد بازدیدها : 8195
پاسخ دهيد: (3)  

كليد اصلي لامپ (مسابقه‌ي شماره‌ي 69)
كدام پارامتر فيزيكي در حل اين معماي ساده دخيل است؟...سؤال همراه با جواب
 
1387/5/8تعداد بازدیدها : 11808
پاسخ دهيد: (1)  

موشك بالستيك (مسابقه‌ي شماره‌ي 68)
اصل بقاي تكانه‌ي خطي در دستگاه ذرات...سؤال همراه با جواب
 
1387/4/27تعداد بازدیدها : 9805
پاسخ دهيد: (1)  

بيماري مرموز!! (مسابقه‌ي شماره‌ي 67)
مي‌خواهيد بدانيد فيزيكدان كجا مي‌تواند كار كند و چگونه؟ ...سؤال همراه با جواب
 
1387/4/20تعداد بازدیدها : 8522
پاسخ دهيد: (0)  

چرخ جاویدان (مسابقه ی شماره ی 66)
آیا چنین ماشینی وجود دارد؟...سؤال همراه با جواب
 
1387/4/12تعداد بازدیدها : 8672
پاسخ دهيد: (0)  

نيروي x2 (مسابقه‌ي شماره‌ي 65)
محاسبه‌ي ساده‌ي حركت ذره تحت نيروي مبدأ ... سؤال همراه با جواب
 
1387/3/18تعداد بازدیدها : 8712
پاسخ دهيد: (4)  

فلاخن (مسابقه‌ي شماره‌ي 64)
بقاي انرژي...سؤال همراه با جواب
 
1387/3/1تعداد بازدیدها : 12135
پاسخ دهيد: (5)  

نيروي گرانش برايند به ذرات در مكعب (مسابقه‌ي شماره‌ي 63)
برانيد نيروهاي ذرات به هر ذره در كنج مكعب...سؤال همراه با جواب
 
1387/2/24تعداد بازدیدها : 10792
پاسخ دهيد: (2)  

تعقيب: دانيل و شير! (مسابقه‌ي شماره‌ي 62)
حركت دوراني و تحليل برداري...سؤال همراه با جواب
 
1387/2/2تعداد بازدیدها : 7961
پاسخ دهيد: (3)  

بزرگي شتاب مركزگرا (مسابقه‌ي شماره‌ي 61)
مقدار بردار شتاب ذره‌اي در حركت مُدور...سؤال همراه با جواب
 
1387/1/25تعداد بازدیدها : 10047
پاسخ دهيد: (2)  

نوسان ذره‌ي باردار بين دو نقطه (مسابقه‌ي شماره‌ي 60)
فركانس نوساني ذره‌ي باردار...سؤال همراه با جواب
 
1387/1/17تعداد بازدیدها : 8865
پاسخ دهيد: (0)  

ميدان الكتريكي در پوسته‌هاي كروي (مسابقه‌ي شماره‌ي 59)
شرايط مرزي...سوال همراه با جواب
 
1387/1/11تعداد بازدیدها : 15202
پاسخ دهيد: (1)  

ممان اينرسي مخروط (مسابقه‌ي شماره‌ي 58)
ممان اينرسي مخروط دوراني...سؤال همراه با جواب
 
1387/1/5تعداد بازدیدها : 54098
پاسخ دهيد: (5)  

معادله‌ي خطوط ميدان دو قطبي (مسابقه‌ي شماره‌ي 57)
معادله‌ي خط ميدان در دستگاه قطبي ... سؤال و جواب
 
1386/12/29تعداد بازدیدها : 11974
پاسخ دهيد: (1)  

زاويه‌ي بين دو خط بار با خط مماس بر آن‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 56)
خطوط ميدان مغناطيسي خطوط بار متفاوت...سؤال همراه با جواب
 
1386/12/25تعداد بازدیدها : 8899
پاسخ دهيد: (0)  

معادله‌ي خطوط ميدان بار نقطه‌اي (مسابقه‌ي شماره‌ي 55)
بدست آوردن معادله‌ي خطوط ميدان در صفحه...سؤال همراه با جواب
 
1386/12/15تعداد بازدیدها : 9168
پاسخ دهيد: (5)  

زاويه‌ي خطوط ميدان و خط مماس (مسابقه‌ي شماره‌ي 54)
نسبت زاويه‌ي نقاط دور و نزديك دو بار هم‌نام...سؤال همراه با جواب
 
1386/12/6تعداد بازدیدها : 9592
پاسخ دهيد: (1)  

تشخيص فاصله كانوني (مسابقه‌ي شماره‌ي 53)
چشم‌هاي نزديك‌بين و دوربين...سؤال همراه با جواب
 
1386/12/3تعداد بازدیدها : 12689
پاسخ دهيد: (7)  

عكاسي (مسابقه‌ي شماره‌ي 52)
زمان نوردهي...سؤال همراه با جواب
 
1386/11/17تعداد بازدیدها : 10222
پاسخ دهيد: (4)  

مقاومت معادل (مسابقه‌ي شماره‌ي 51)
مقاومت بين دو سر يك شبكه‌ي سيم...سؤال همراه با جواب
 
1386/11/12تعداد بازدیدها : 18414
پاسخ دهيد: (4)  

شار مايع توسط گرما (مسابقه‌ي شماره‌ي 50)
ترموديناميك شاره‌ها...سؤال همراه با جواب
 
1386/10/28تعداد بازدیدها : 10130
پاسخ دهيد: (10)  

نقطه‌ي چرخش چوب (مسابقه‌ي شماره‌ي 49)
گشتاور...سؤال همراه با جواب
 
1386/10/22تعداد بازدیدها : 13932
پاسخ دهيد: (5)  

توزيع بار الكتريكي در مكعب (مسابقه‌ي شماره‌ي 48)
پتانسيل الكتريكي...سؤال همراه با جواب
 
1386/10/15تعداد بازدیدها : 16507
پاسخ دهيد: (11)  

دي الكتريك (مسابقه‌ي شماره‌ي 47)
ضريب گذرهي آب...سؤال همراه با جواب
 
1386/10/9تعداد بازدیدها : 17412
پاسخ دهيد: (6)  

شتاب نوساني (مسابقه‌ي شماره‌ي 46)
محاسبه‌ي شتاب نوسان از معادله‌ي نوساني...سؤال همراه با جواب
 
1386/10/4تعداد بازدیدها : 9849
پاسخ دهيد: (1)  

ميدان مغناطيسي برايند (مسابقه‌ي شماره‌ي 45)
ميدان مغناطيسي در صفحه‌ي مختصات...سؤال همراه با جواب
 
1386/9/30تعداد بازدیدها : 11238
پاسخ دهيد: (2)  

تعيين نسبت انرژي نور موازي ورودي و خروجي‌(مسابقه‌ي شماره‌ي 44)
اُپتيك هندسي در دو عدسي و شدت نور...سؤال همراه با جواب
 
1386/9/25تعداد بازدیدها : 11359
پاسخ دهيد: (1)  

نيروي محركه‌ي القايي (مسابقه‌ي شماره‌ي 43)
نيروي محركه‌ي القايي در مدار برحسب زمان...سؤال همراه با جواب
 
1386/9/20تعداد بازدیدها : 9752
پاسخ دهيد: (0)  

قطار سريع السير تهران-كرج (مسابقه‌ي شماره‌ي 42)
محاسبه‌ي شار مسافران!!...سؤال همراه با جواب
 
1386/9/15تعداد بازدیدها : 10599
پاسخ دهيد: (1)  

شدت امواج مايكروويو (مسابقه‌ي شماره‌ي 41)
فاصله‌ي آينه‌ها...سؤال همراه با جواب
 
1386/9/10تعداد بازدیدها : 10185
پاسخ دهيد: (1)  

شارژ خازن ‌(مسابقه‌ي شماره‌ي 40)
نقطه‌ي مناسب براي شارژ...سؤال همراه با جواب
 
1386/9/4تعداد بازدیدها : 13191
پاسخ دهيد: (4)  

فشار خون (مسابقه‌ي شماره‌ي 39)
توان قلب...سؤال همراه با جواب
 
1386/8/29تعداد بازدیدها : 13920
پاسخ دهيد: (1)  

سيستم دوگانه‌ي زمين و خورشيد (مسابقه‌ي شماره‌ي 38)
گرانش...سؤال همراه با جواب
 
1386/8/23تعداد بازدیدها : 14869
پاسخ دهيد: (8)  

نيرو و انرژي (مسابقه‌ي شماره‌ي 37)
اصل كم‌ترين كنش...سوال همراه با جواب
 
1386/8/20تعداد بازدیدها : 23680
پاسخ دهيد: (1)  

اثر كامپتون (مسابقه‌ي شماره‌ي 36)
الكترون هاي آزاد...سؤال همراه با جواب
 
1386/8/12تعداد بازدیدها : 15610
پاسخ دهيد: (0)  

ميدان الكتريكي در امتداد عمود بر يك سيم (مسابقه شماره‌ي 35)
قانون كولن...سؤال همراه با جواب
 
1386/8/4تعداد بازدیدها : 10469
پاسخ دهيد: (1)  

سرعت كره‌ي تو پُر در پايين سطح شيبدار (مسابقه‌ي شماره‌ ي 34)
قضيه‌ي محورهاي موازي...سؤال همراه با جواب
 
1386/7/26تعداد بازدیدها : 28932
پاسخ دهيد: (7)  

طناب و سطح شيبدار (مسابقه‌ي شماره‌ي 33)
چه نسبتي از طناب با سطوح شيبدار در تماس نيست؟ اين نسبت در چه مقدار از زاويه حداكثر است؟ ... سؤال همراه با جواب
 
1386/7/19تعداد بازدیدها : 13526
پاسخ دهيد: (1)  

شيء و نيم‌كره (مسابقه‌ي شماره‌ي 32)
شيء در چه زاويه‌اي نسبت به نيم‌كره از آن جدا مي‌شود ... سؤال همراه با جواب
 
1386/7/13تعداد بازدیدها : 10524
پاسخ دهيد: (4)  

اشعه‌هاي منتشر شده توسط ذره (مسابقه‌ي شماره‌ي 31)
چه نسبتي از كل اشعه‌هاي تابيده شده توسط ذره به‌وسيله‌ي گيرنده جذب مي‌شود ... سؤال همراه با جواب
 
1386/7/6تعداد بازدیدها : 8818
پاسخ دهيد: (1)  

توپ و استوانه (مسابقه‌ي شماره‌ي 30)
مقدار «شتاب زاويه‌اي» چقدر بايد باشد؟ ... سؤال همراه با جواب
 
1386/6/30تعداد بازدیدها : 9956
پاسخ دهيد: (0)  

اندازه حركت و سورتمه (مسابقه‌ي شماره‌ي 29)
سرعت سورتمه را در سه حالت ذيل با يكديگر مقايسه كنيد ... سؤال همراه با جواب
 
1386/6/23تعداد بازدیدها : 17924
پاسخ دهيد: (2)  

مدارهاي RLC (مسابقه‌ي شماره‌ي 28)
شدت جريان كلي يك مدار RLC را محاسبه كنيد ... سؤال همراه با جواب
 
1386/6/16تعداد بازدیدها : 15433
پاسخ دهيد: (0)  

تعادل گازها (مسابقه‌ي شماره‌ي 27)
جو زمين و وزن آن ... سؤال همراه با جواب
 
1386/3/31تعداد بازدیدها : 11925
پاسخ دهيد: (14)  

تعادل مايعات و گازها (مسابقه‌ي شماره‌ي 26)
تعادل مايعات و گازها ... سؤال همراه با جواب
 
1386/3/24تعداد بازدیدها : 9635
پاسخ دهيد: (2)  

قانون بقاي اندازه حركت (مسابقه‌ي شماره‌ي 25)
قانون بقاي اندازه حركت... سؤال همراه با پاسخ
 
1386/3/17تعداد بازدیدها : 11688
پاسخ دهيد: (3)  

تعادل مايعات (مسابقه‌ي شماره‌ي 24)
تعادل مايعات ... سؤال همراه با جواب
 
1386/3/10تعداد بازدیدها : 8970
پاسخ دهيد: (1)  

شرايط بي‌وزني (مسابقه‌ي شماره‌ي 23)
شرايط بي‌وزني در سفينه... سؤال همراه با پاسخ
 
1386/3/7تعداد بازدیدها : 10377
پاسخ دهيد: (5)  

شتاب (مسابقه‌ي شماره‌ي 22)
زمين و شتاب اجسام آن ... سؤال همراه با جواب
 
1386/2/12تعداد بازدیدها : 12049
پاسخ دهيد: (11)  

تعادل مايعات و گازها (مسابقه‌ي شماره‌ي 21) ويژه‌ي ايام نوروز
تغيير حجم مايعات در اثر معلق بودن اجسام جامد در آن‌... سؤال همراه با جواب
 
1386/1/12تعداد بازدیدها : 16265
پاسخ دهيد: (19)  

نورشناسي هندسي - 2 (مسابقه‌ي شماره‌ي 20) ويژه‌ي ايام نوروز
بزرگ‌نمايي ظاهري ابعاد مرئي خورشيد و ماه... سؤال همراه با جواب
 
1386/1/11تعداد بازدیدها : 11678
پاسخ دهيد: (3)  

نور شناسي هندسي - 1 (مسابقه‌ي شماره‌ي 19) ويژه‌ي ايام نوروز
لامپ با لوله‌ي بلند و سايه‌ي مداد...سئوال همراه با جواب
 
1386/1/10تعداد بازدیدها : 12737
پاسخ دهيد: (4)  

مكانيك - 2 (مسابقه‌ي شماره‌ي 18) ويژه‌ي ايام نوروز
نيروي مقاومت هوا... سؤال همراه با جواب
 
1386/1/9تعداد بازدیدها : 11170
پاسخ دهيد: (12)  

الكتريسيته و مغناطيس - 2 (مسابقه‌ي شماره‌ي 17) ويژه‌ي ايام نوروز
ظرفيت خازن و گنجايش يك ظرف
 
1386/1/8تعداد بازدیدها : 10391
پاسخ دهيد: (5)  

الكتريستيه و مغناطيس - 1 (مسابقه‌ي شماره‌ي 16) ويژه‌ي ايام نوروز
ميدان الكترومغناطيسي و خطوط نيرو... سؤال همراه با جواب
 
1386/1/7تعداد بازدیدها : 13771
پاسخ دهيد: (7)  

مكانيك - 1 (مسابقه‌ي شماره‌ي 15) ويژه‌ي ايام نوروز
سرعت، فاصله و زمان... سؤال همراه با جواب
 
1386/1/6تعداد بازدیدها : 10931
پاسخ دهيد: (8)  

حركت موجي (مسابقه‌ي شماره‌ي 14) ويژه‌ي ايام نوروز
بسامد سيم مرتعش شده در اثر كشش ... سؤال با جواب
 
1386/1/5تعداد بازدیدها : 11317
پاسخ دهيد: (5)  

مركز ثقل جزء باقي‌مانده از برش (مسابقه‌ي شماره‌ي 13) ويژه‌ي ايام نوروز
اگر از وزن و مركز ثقل جسمي آگاه بوده و مركز ثقل و وزن جزئي را كه از آن مي‌بريم نيز بدانيم، مركز ثقل جزء باقي‌مانده را مي‌توانيم بدست آوريم.
 
1386/1/4تعداد بازدیدها : 16306
پاسخ دهيد: (5)  

 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4771
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4771