المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 سياه‌چاله‌ها-1 (زنگ تفريح شماره‌ي 110)
سياه‌چاله‌ها-1 (زنگ تفريح شماره‌ي 110)زنگ تفريح فيزيك
اين‌هم سؤال بسياري از بچه‌ها! دنياي اسرار آميز حفره هاي سياه عالم
سياه‌چاله‌ها - 1 

اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.

چكيده
اهداف آموزشي
اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
نتايج مورد نظر 
    - حل مسأله با استفاده از تركيبيات
محتواي آموزشي
    - تركيبيات. 

مقدمه
ممكن است در فيلم‌ها مثلاً اين عنوان را شنيده باشيد: «ميزم تبديل به يك سياه‌چاله شده!»

در سريال‌ها و مستندهاي علمي و علمي، تخيلي و مجله‌هاي مختلف، كلمه‌ي «سيا‌ه‌چاله» بارها و بارها براي‌تان تكرار شده باشد.

اين اجرام خارق‌العاده را اول بار «آينشتاين» در نظريه‌ي نسبيت عام خود به‌سال 1294 (1915 ميلادي) پيش‌بيني كرد.

«سياه‌چاله‌ها» چيستند و آيا واقعاً وجود دارند؟ چگونه مي‌توانيم آن‌ها را پيدا كنيم؟‌ سعي مي‌كنيم دراين‌باره بحث كنيم.


هم‌اكنون مي‌دانيم يك ستاره راكتور هم‌جوشي عظيمي است كه واكنش همجوشي را انجام مي‌دهد يعني از هسته‌هاي كوچك‌تر هسته‌هاي بزرگ‌تر شكل مي‌گيرند.

اين فرايند دقيقاً برعكس فرايندي است كه در «شكافت» انجام مي‌شود و همه درباره‌ي چيزهايي شنيده‌ايد. به‌دليل اين‌كه ستارگان بسيار پِرجرم هستند و از گاز تشكيل شده‌اند ميدان گرانشي قوي‌اي دارند كه سعي مي‌كند ستاره را درهم كوبيده و اصطلاحاً رُمبش كند.

واكنش‌هاي هم‌جوشي در هسته‌ي ستاره اتفاق مي‌افتند و نيرويي به‌اندازه‌ي هزاران يا ميليون‌ها بمب هم‌جوشي