المپياد جهاني شيمي
 فشار بخار (زنگ تفريح شماره‌ي 68)
فشار بخار (زنگ تفريح شماره‌ي 68)زنگ تفريح شيمي
سرعت تبخير و ميعان و تعادل ديناميكي

        اشاره

آن‌چه كه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان و كارشناسان محترم آموزشي است.        چكيده
 اهداف آموزشي
     اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
        
«فهميدن» > «ترجمه و برگردان» > «كاربستن»
        - «فهميدن» > «ترجمه و برگردان» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    
  اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي - آگاهي
      اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي - پاسخ دادن - خرسندي به پاسخ‌دهي
 نتايج مورد نظر
    
درك مفهوم «تعادل ديناميكي»
    - توجه به تأثير «فشار بخار» و تعريف آن
    - درك مفاهيم سرعت «تبخير» و «ميعان»

    - مشاهده‌ي نمودار تغييرهاي سرعت «تبخير» و «ميعان» نسبت به «زمان»

 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
     - «تعادل» > «فاز» > «وابستگي دمايي فشار بخار».        توضيح آزمايش
بياييم با يكديگر تغيير «فشار بخار» نسبت به «زمان» را در «دماي ثابت» مشاهده كنيم. براي اين منظور مايعي را داخل ظرفي قرار داده و بر روي ظرف مذكور چوب پنبه‌اي قرار مي‌دهيم تا فشار بخار محيط بر آن تأثيرگذار نباشد. توسط فشارسنج نيز فشار بخار مايع را محاسبه مي‌كنيم.

مي‌خواهيم اتفاق‌هايي كه مي‌افتد با هم بررسي كنيم.

در شروع آزمايش، يك مولكول از مايع تبخير شده و در فضاي خالي بالاي مايع آزاد مي‌شود. عمليات «تبخير» (Evaporation) شامل برخي مولكول‌هاي ديگر مايع نيز مي‌شود. از طرف ديگر تعدادي از مولكول‌هاي بخارهاي حاصل نيز به مولكول‌هاي «مايع» تبديل شده و به مايع ظرف بازمي‌گردند. به اين عمليات «ميعان» (Condensation) مي‌گويند.

اين عمليات ادامه مي‌يابد تا آن‌كه سرعت «تبخير» و «ميعان» با يكديگر برابر شوند. در اين حالت مايع و بخار اصطلاحاً به يك «تعادل ديناميكي» رسيده‌اند.

فشاري كه توسط «فشارسنج» نشان داده مي‌شود «فشار بخار» مايع در دماي مذكور خواهد بود.

بديهي است اگر آزمايش را در شرايط «دمايي» متفاوتي انجام دهيم، «فشار بخار» مايع متفاوتي به‌دست خواهد آمد.

1386/10/4لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4186
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4186