مسابقه‌ی تصادفی

 
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 
 رنگ گردن مكعب
رنگ گردن مكعبمسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره 125

يك مكعب را به چند طريق مي‌توان با 6 رنگ مختلف رنگ كرد به طوريكه هر يك از وجوهش به يك رنگ مختلف باشند؟
الف) 24
ب) 30
ج) 36
د) 42

1389/5/22لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  8059
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  8059