مسابقه‌ی تصادفی

 
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 
 تابش نور به شیشه
تابش نور به شیشهمسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره ۲۰۹

سوال
دو شیشه موازی با هم داده شده‌اند. از سمت چپ به این دو 100 واحد نور می‌تابانیم. می‌دانیم هر یک از این شیشه‌ها اگر 100 واحد نور دریافت کند , 20 واحد آن را در جهت عکس تابش بر می‌گرداند , 10 واحد را جذب می‌کند و 70 واحد دیگر را در همان جهت تابش از خود عبور می‌دهد. چند واحد نور به سمت راست شیشه‌ها منتقل می‌شود؟


پاسخ
اگر شیشه سمت چپ را A و شیشه سمت راست را B بنامیم و عبور نور از شیشه X را با X و برگشت نور از آن شیشه رابا x نمایش دهیم , آنگاه نورهای رد شده به سمت راست به یکی از شکل‌های زیر خواهد بود :
1-AB
2-AbaB
3-AbabaB
.
.
.
Aba…baB
.
.
.
در هر یک از حالات فوق به ترتیب 49 واحد , 4/100×49 واحد , 2(4/100)×49 واحد و .... نور به سمت راست منتقل می‌شود که مجموع کل آنها برابر96/196 +  49 می‌شود

1391/9/12لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3214
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3214