متن كامل خبر
یک‎ تبریزی‎ برترین‎‎ خوشنویس‎ جهان اسلام‎ شد

تاريخ خبر : 30/7/1384امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 722

استاد جـواد دوزدوزانـی‎ هنـرمنـد خوشنویس‎‎ تبریزی‎ برترین‎ هنرمند خـوشنـویـس جهان‎ اسلام‎ در سال‎ 2005 میلادی‎ شناخته‎ شد.


در بیست‎ و چهارمین‎‎ نمایشگاه‎ بین المـللـی‎ هنرکه‎‎‎ به مناسبت‎ مـاه مبــارک‎ رمضــان‎ در شهـر استـانبـول‎ تـرکیـه‎ بـرگــزار شــد, استــاد دوزدوزانـی‎ بـا شعـار "هنـر نـزد ایرانیان‎‎ است‎ و بس‎ " بعنوان تنها هنرمنـد ایـرانـی‎‎ بـا 50 تابلوی‎ خوشنویسی در سبـک‎ میرعماد قـزوینـی‎ دراین‎ نمایشگـاه‎ شـرکـت‎ کرد.
عبارت‎ بسـم‎‎ اللـه‎ الـرحمـن‎ الــرحیــم در ترکیب‎ های‎‎ مختلف‎ و سبک‎ هـای گـونـاگـون‎ , آیاتــی‎‎ از کــلام‎ اللـه‎ مـجیـد ,ابیـاتـی برگزیده‎ از شعرا, ادبا و عـرفـای‎ نـامــی‎ ادب‎ پـارسـی‎ و هـمچـنیـن‎ مناجاتنامه‎‎ اسوه عارفان‎‎‎ امیرمومنـان حضـرت‎ علی‎ بن ابیطالب‎ )ع( که‎‎‎‎ به شیوه میـرعمـاد حسنی‎ بـه صـورت‎ نستعلیـق‎ تحـریـر شـده‎‎ اسـت‎ در نمایشگـاه هنر استانبول‎ تحسین‎‎ تماشـاگـران کشورهـای‎ مختلف‎ جهان‎ بـه‎‎ ویـژه کشـورهـای‎ اسـلامـی‎, مسلمانان‎‎‎ ترک‎ و ایرانیان مقیم‎ آن کشور را بر انگیخت‎.

استــاد جــواد دوزدوزانــی‎ سـال‎ 1328 در تبـریـز متولد شد و از ده‎ سالگی‎‎ خوشنویسی را زیـر نظر پدر هنرمندش‎‎ و درشیوه‎ نگـارش هنرمندان‎‎ بی‎‎ همتایی چون میرعماد و درویـش‎ عبدالمجیـد طالقانی‎ آغاز کـرد و تـاکنـون‎ آثار بـدیــع‎ و مـانـدگـار خـود را در 62 نمایشگاه‎ انفــرادی‎ و جـمعـی‎ در ایـران‎ و خارج‎ از کشور به‎‎ نمـایـش‎ گذاشته است‎ .

در مدت‎ ده‎‎ روز برگزاری‎ این‎ نمایشگـاه 500 هنرمند جهان‎ آثار خـود را در مکـانـی‎ بـه‎ مساحت‎ 20 هزار مترمربع‎ ارایه‎‎ کرده بودنـد و 365 هزار نفر از علاقمنـدان‎‎ هنـر از آن دیدن‎ کردند .


     منبع خبر : IRIB

بازگشت