بيانات رهبري در مورد شهيد بهشتي
 مقاله برتر
مقاله منتخب همايش به صورت PDF
رديفعنوانتهيه‌كنندهحجم
1آسيب‌هاي تعليم و تربيت ديني از نگاه آيت‌الله دكتر شهيد بهشتيسيد محمد دلبري224 كيلوبايت
 تصاوير كوچك شهيد بهشتي
 مقالات منتخب همايش
خلاصه‌ي مقالات منتخب همايش به صورت PDF
رديفعنوانتهيه‌كنندهحجم
1مقدمهكميته‌ي علمي همايش552 كبلوبايت
2تحليلي از ويژگي‌هاي فكري و روشي كتاب‌هاي تعليمات دينيحميدرضا آيت‌اللهي130 كيلوبايت
3نوآوري‌هاي تربيتي شهيد بهشتيسيد كاظم اكرمي83 كيلوبايت
4جايگاه و نقش تربيتي خانواده از منظر شهيد بهشتيمحسن ايماني176 كيلوبايت
5مؤلفه‌هاي فكري، روشي شهيد بهشتي در كتب دينيحسنعلي بختيار نصرآبادي113 كيلوبايت
6مباني انسان‌شناختي تربيت ديني در انديشه‌ي مؤلفان كتب تعليمات دينيسيدعليرضا حسيني بهشتي115 كيلوبايت
7"شناخت اسلام" در بستر انديشه‌ي جامعه‌ي فكري ايرانسيدمحمدرضا حسيني بهشتي336 كيلوبايت
8شناخت اسلاممنصور پهلوان95 كيلوبايت
9آسيب‌هاي تعليم و تربيت ديني از نگاه آيت‌الله دكتر شهيد بهشتيسيد محمد دلبري134 كيلوبايت
10شادي، موسيقي و تفريح از ديدگاه شهيد مظلوم دكتر بهشتيحسن ستايش95 كيلوبايت
11تحليل مفهومي و روش‌شناختي كتب تعليمات ديني (تاليف شهيد بهشتي و همكارانشان) و تاثير آنها بر فرآيند فهميدن و برانگيختن قوه‌ي تفكر دانش‌آموزانمحمدرضا شرفي158 كيلوبايت
12بررسي تطبيقي كتاب تعليمات ديني پيش از انقلاب با كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستانبابك شمشيري267 كيلوبايت
13انديشه‌هاي شهيد بهشتي و نيازهاي امروزسيد خدايار مرتضوي390 كيلوبايت
14چالش‌هاي تربيت ديني در دوران معاصررحمت‌الله مرزوقي243 كيلوبايت
15روش‌شناسي شهيد بهشتي و نظام آموزش علم اقتصادفرشاد مؤمني321 كيلوبايت
16مباني و اصول تعليم و تربيت اسلاميمحسن ميرباقري120 كيلوبايت
 لوگوي همايش
 شهيد بهشتي
 آلبوم عكس و اسناد شهيد بهشتي