برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 52

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 52

«عكاسي» 

جواب‌هاي صحيح
...
جواب‌هاي كامل (برندگان)
...

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 51

برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 51

«مقاومت معادل»

جواب‌هاي صحيح
...
جواب‌هاي كامل (برندگان)
...

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 50

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 50

«شار مايع توسط گرما» 

جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 49

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 49

«نقطه‌ي چرخش چوب»


جواب‌هاي صحيح
علي ناظري، R2
جواب‌هاي كامل (برندگان)
علي ناظري، R2

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌‌ي 48

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 48

«توزيع بار الكتريكي در مكعب» 


جواب‌هاي صحيح
الهام، طاهره خياباني مقدم
جواب‌هاي كامل (برندگان)
 الهام، طاهره خياباني مقدم

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 47

 

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 47

«دي‌الكتريك»

جواب‌هاي صحيح
علي رضا، علي ناظري
جواب‌هاي كامل (برندگان)
 علي‌رضا، علي ناظري

 

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 46

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 46

 

«شتاب نوساني»


 جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل (برندگان)
 -

 برندگان‌ مسابقه‌ي شماره‌ي 45

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 45

«ميدان مغناطيسي برايند»


جواب‌هاي صحيح
R2،علي
جواب‌هاي كامل(برندگان)
علي

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 44

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 44 

«تعيين نسبت انرژي نور موازي ورودي و خروجي»‌


جواب‌هاي صحيح
حامد
جواب‌هاي كامل(برندگان)
حامد

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 43

برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 43

«نيروي محركه‌ي القايي»


جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل(برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 42

برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 42

«قطار سريع السير تهران-كرج»

جواب‌هاي صحيح
نينا
جواب‌هاي كامل
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 41

برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 41 

«شدت امواج مايكروويو»

جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 40

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 40

«شارژ خازن»


جواب‌هاي صحيح
پويا انوري
جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 39

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 39

«فشار خون»

جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 38

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي ‌38

« سيستم دوگانه زمين و خورشيد»


جواب‌هاي  صحيح
حسن ، علي ، زهره
جواب‌هاي كامل(برندگان)
حسن ، علي ، زهره

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 37

برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 37

«نيرو و انرژي» 


جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل (برنگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 36

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 36

«اثر كامپتون»

جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌‌ي شماره‌ي 35

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 35

«ميدان الكتريكي در امتداد عمود بر يك سيم»


جواب‌هاي صحيح
-
جواب‌هاي كامل‌ (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي مشاره‌ي 33

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 33

«طناب و سطح شيبدار»


جواب‌هاي صحيح
آيدا
جواب‌هاي كامل (برندگان)
آيدا

 برندگان مسابقه‌ي شماره ي 32

برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 32

 

«شيء و نيم‌كره»


جواب‌هاي صحيح
مينا، محمد حسن، احمد
جواب‌هاي كامل (برندگان)
مينا، محمد حسن

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 31

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 31

 

«اشعه‌هاي منتشر شده توسط ذره»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 توپ و استوانه

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 30

 

«توپ و استوانه»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 

 مسابقه‌ي شماره‌ي 29

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 29
 

«اندازه حركت و سورتمه»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 28

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 28
 

«مدارهاي متشكل از مقاومت، سلف و خازن»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 27

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 27
 

«تعادل گازها»

 

3جواب‌هاي صحيح

سروش، مصطفي زندي، حامد، حميدرضا يحيايي و عقيق

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
سروش، مصطفي زندي، حامد، حميدرضا يحيايي و عقيق

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 26

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 26
 

«تعادل مايعات و  گازها»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 25

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 25
 

«قانون بقاي اندازه حركت»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)
-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 24

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 24
 

«تعادل مايعات»

 

3جواب‌هاي صحيح

-

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 23

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 23
 

«شرايط بي‌وزني»

 

3جواب‌هاي صحيح

فرزام و ناشناس
3
جواب‌هاي كامل (برندگان)

فرزام و ناشناس

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 22

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 22
 

«شتاب»

 

3جواب‌هاي صحيح

عقيق

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

ali. a, mehrdad, رهبرنيا و علي ناظري

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 21

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 21
 

«تعادل مايعات و گازها»  

 

 

3جواب‌هاي صحيح

ناشناس، محمدعلي 1369 و  افتخاري

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

مزجين، ali.a، كوروش، هومن،فاطمه آقاجري و sage-velgard

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 20

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 20
 

«نورشناسي هندسي - 2»  

 

3جواب‌هاي صحيح

رضا،ناشناس

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

-

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 19

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 19
 

«نورشناسي هندسي - 1»  

 

3 جواب‌هاي صحيح

علي، مهرآذين،مزجين

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

-

 
 برندگان مسابقه‌‌ي شماره‌ي 18

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 18
 

«مكانيك - 2»  

 

3جواب‌هاي صحيح

ali.a و ناشناس و حسين هاشمي

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

مزجين و ش

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 17

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 17
 

«الكتريسيته و مغناطيس -  2»  

 

3جواب‌هاي صحيح

...

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

...

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 16

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 16
 

«الكتريسيته و مغناطيس - 1»  

 

3جواب‌هاي صحيح

  و مزجين ali.a

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

...

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 15

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 15
 

«مكانيك 1»  

 

3جواب‌هاي صحيح

مانی        

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

داوود

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 14

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 14
 

«حركت موجي»  

 

3جواب‌هاي صحيح

...

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

...

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 13

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 13
 

«مركز ثقل جزء باقي‌مانده از برش»  

 

3جواب‌هاي صحيح

...

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

...

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 12

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 12
 

«ارتفاع آب»  

 

3جواب‌هاي صحيح

...

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

...

 
 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 11

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 11
 

«درخشاني لامپ» 

 

3جواب‌هاي صحيح

هژبر

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

جواب كامل نداشتيم

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 10

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 10
 

«حيات زير زمين» 

 

3جواب‌هاي صحيح

نداشتيم
3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

نداشتيم

 برندگان مسابقه شماره 9

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 9
 

«جهت خطوط ميدان الكتريكي در اطراف اجسام باردار» 

 

3جواب‌هاي صحيح

«مهدي»

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

«مهدي»

 برندگان مسابقه ی شماره ی 8

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 8
 

«کار لازم برای افزایش قطر جیوه ی کروی» 

 

3جواب‌هاي صحيح

مهسا

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

-

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 7

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 7
 

«نيروي مؤثر الكتريكي بين دو گلوله» 

 

3جواب‌هاي صحيح

«محمود» (Mahmud)، «امين» (Amin)، «شكوفه» و «آرش» (Arash)

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

«محمود» (Mahmud)، «امين» (Amin)، «شكوفه» و «آرش» (Arash)

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 6

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 6
 

«نيروي الكتريكي بين دو گلوله‌ي باردار» 

 

3جواب‌هاي صحيح

«رامين»، «مجتبي زاهدي»، «شايان»، «علي» (ali)، «گلشن» و «سينا» (sina)

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

«رامين»، «مجتبي زاهدي»، «شايان»، «علي» (ali)، «گلشن» و «سينا» (sina)

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 5

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 5
 

«شكست نور» 

 

3جواب‌هاي صحيح

«مسعود»، «محمد پاك‌نژاد» و «علي» (ali)

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

«مسعود» و «محمد پاك‌نژاد»

 برندگان مسابقه‌ي شماره‌ي 4

برندگان مسابقه‌ي‌شماره‌ي 4
 

«حركت در راستاي قائم» 

 

3جواب‌هاي صحيح

«مسعود حسيني»، «زهرا» و «احمد عبدالهي»، «روح‌الله» (Rouhqiiah)، «سهيل» و «شروين» (Shervin)

3 جواب‌هاي كامل (برندگان)

«سهيل»

 تنظيم طول - چپ

  برخورد دهنده‌ي بزرگ هادروني
برخورد دهنده‌ي بزرگ هادرونيسخني با خوانندگان المپياد فيزيك
دست‌آورد بزرگ فيزيكدانان ذرات و كادر 10 هزار نفري سرن

برخورد دهنده‌ي بزرگ هادروني
LHC

 


چند روز پيش اولين نوفه (باريكه‌ي نور) از پروتوني كه قرار بود در برخورد دهنده‌ي بزرگ هادرون –
LHC – شتاب‌داده شود، با موفقيت به انجام رسيد. اين دستگاه غول‌پيكر براي فيزيك انرژي‌هاي بالا به مجموعه‌ي ماشين‌هاي شتاب‌دهنده‌ و برخورد‌ دهنده‌ي سرن اضافه شد. اولين آزمايش چند روز پيش انجام شد و اين ذرات بايد تا مدت حدود يك ماه شتاب‌داده شوند تا به انرژي 7  ترالكترون ولت برسند(7 هزار ميليارد الكترون ولت).
هنوز  قسمت جنجال برانگيز اين آزمايش چند مرحله‌اي باقي است. تعدادي از مردم عادي و متأسفانه دانشگاهيان بدون اطلاع دقيق از مسائل تكنيكي همان داستاني را تعريف مي‌كنند كه چند دهه پيش براي داستان حمله‌ي مريخي‌ها تعريف كردند (كه براساس متني قديمي زمين توسط موجوداتي نابود ميشد!) ولي
LHC يكي از افتخارات بزرگ علم بخصوص فيزيك محسوب مي‌شود كه با شروع كار خود از بسياري از رازهاي عالم در انرژي‌هاي بالا پرده بردارد. اينكه انفجار بزرگ چگونه رخ داد و شرايط اوليه‌ي عالم چگونه بود؟ چه ميدان ها، ذرات جديد يا نيروهاي ديگري ممكن است وجود داشته باشد؟ علت اين است وقتي وارد انرژي‌هاي بالا مي‌شويم،‌ نزديك به شرايطي مي‌شويم كه عالم در زمان آغازين خود داشته است. زمان شكل‌گيري  ذرات بنيادي و حتي كمي قبل از آن.

قرار بود تصاوير براي فيلم‌برداري زنده آماده باشند كه سرن اعلام كرد نتوانسته به موقع روي سايت بياورد. به خاطر شلوغ بودن اين پروژه‌ي بزرگ، اين امكان فراهم نشده و بايد منتظر آمدن اين تصاوير روي سايت پخش ويديويي سرن باشيم.

خبر جديد مخابره شده

سرن

برخورد دهنده‌ي آمريكا

فايل ويديويي در youtube  راجع به اين برخورد دهنده و اهداف آن مطالبي را ارائه مي‌دهد و دست‌اندركاران آن و فيزيكدانان نظري در اين‌باره صحبت مي‌كنند.

بسياري از دانشمندان چند دهه است كه منتظر اين لحظات بودند. همانطور كه در انيميشن‌هاي سرن در سايت معرفي شده مي‌بينيد، اين ذرات آن‌قدر شتاب‌داده مي‌شوند تا به انرژي لازم برسند. وظيفه‌ي اين شتاب را ميدان الكتريكي و  در مسير نگه داشتن پروتون‌ها را ميدان مغناطيسي به‌عهده دارد.

حدود يك ماه طول مي‌كشد تا LHC به انرژي لازم يعني حدود چند TeV برسد و اتفاق برخورد ذرات در اتاقك برخورد LHC انجام شود.


تصوير 1- فيزيكدانان و كادر فني در انتظار راه اندازي و پرتاب اولين پرتونتصوير 2- اولين سيگنال‌هاي حركت پرتونتصوير 3 - اولين نوفه‌ي پرتون در شبيه ساز شتاب‌دهندهتصوير 4- فيزيكدانان در انتظار و هيجان (نفر وسط ايستاده آقاي ايوانز (Ivans) 
سرپرست اين تيم بزرگ تحقيقاتي هستند.تصوير 5- لحظات شمارش معكوس براي پرتاب پرتون

1387/6/25لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 سخني با خوانندگان
 تنظيم طول - وسط

 المپياد جهاني فيزيك

 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 آمار بازديد
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1743
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1743
 نظرسنجي - 7

  تنظيم طول - راست

 المپيادها