چهار‌شنيه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - كتاب‌های تاليفی و ترجمه‌ای
 
هيئت داوران در بخش كتب منتشره پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسی لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به آثار ذيل اهدا می‌نمايد:
مفاهيم نظری و عملی دفاع غيرعامل نوشته: آقای جعفر موحدی‌نيا
مديريت بحران ها (تهديدها، تنگناها و فرصت ها)   ترجمه: آقايان محمد جواد زنگنه اينالو- قاسم محمد عليپور يامچی
مقدمه‌ای بر اصول و مبانی اساسی پدافند غيرعامل ترجمه: آقای جمشيد عباس پور  
الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار نوشته: آقای دكتر احمد اصغريان جدی  
طراحی در بحران  نوشته: آقای دكتر سيد بشهيد حسيني
جامعه آماده نوشته: آقای دكتر شهرام علمداری 
پدافند غيرعامل و تسليحات كشتار جمعي  نوشته: حسن نيازي تبار
مجموعه سه جلدي پدافند غيرعامل (مقاومت ملي پايدار) ويژه دانش آموزان نوشته: آقاي محمود سليماني
فرهنگ پدافند غيرعامل نوشته: آقاي سيد جواد هاشمي فشاركي 
آشنايي با تسليحات غيركشنده نوشته: مهندس محمد ابراهيم نژاد 
بخش: كتاب
عنوان كتاب: مفاهم نظري و عملي دفاع غيرعامل
صاحب اثر: جعفر موحدي نيا

چكيده:
پدافند غيرعامل با مفهوم كلي دفاع در برابر تهاجم، بدون استفاده از سلاح و درگير شدن مستقيم، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري دارد. شكل گيري تمدن هاي اوليه در جهان، همواره با وقوع جنگ همراه بوده است. در طول تاريخ انسان ها از طريق پناه گرفتن در غارها، ساخت جوشن و سپر، ايجاد برج و بارو و قلاع محكم و مرتفع و حفر خندق براي حفظ جان و تأمين امنيت گروهي با هدف پيشگيري از حملات غافلگيران دشمن اقدام نموده اند. اين كتاب ارزشمند در ده فصل و يك مقدمه به منظور افزايش آگاهي و دانش اساتيد و مربيان و همچنين فراگيران درس مباني نظري دفاع غيرعامل تدوين و منتشر گرديده است.

بخش: كتاب
عنوان كتاب: مديريت بحران ها (تهديدها، تنگناها و فرصت ها)
ترجمه: آقايان محمد جواد زنگنه اينالو- قاسم محمد عليپور يامچي

چكيده:
كتاب حاضر در سال 1989 تحت عنوان "كنار آمدن با بحران ها" توسط نويسندگان همين كتاب منتشر گرديد. در آن كتاب مطالبي مطرح شده بود كه به فعاليت هاي تروريسم و بلاياي طبيعي كه در دهه هاي 1970 و 1980 در بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي رخ داده بود مي پرداخت. با پيشرفت بلايا و پديدآمدن شكل هاي مختلف بحران هاي جديد، از جمله بحران هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و گسترش حوزه بحران پژوهي، نويسندگان يادشده تصميم به تجديد چاپ آن گرفتند. اما از آنجا كه شكل و مطالب تحقيقات جديد با آنچه در كتاب قبلي آمده بود به كلي فرق مي كرد، نويسندگان تصميم گرفتند آن را با نام جديد "مديريت بحران ها" چاپ نمايند. بنابراين كتاب سال در سال 2001 تحت همين نام منتشر گرديد.
عنوان جديد حاكي از تغيير شناخت و فهم نويسندگان و جامعه از موضوع بحران است نام جديد گوياي آن است كه ديگر جامعه علمي به بحران به عنوان "تقدير و بلاياي آسماني محض" اعتقادي ندارد. تلخيص يافته ها و مطالعات دهه گذشته در كتاب "مديريت" خود مرتبط بودن مفهوم بحران را به شكل امروزي آن را روشن كرده است و دليل استفاده از آن از اصطلاحي عام نظير "بحران" به جاي واژه هايي مانند آشوب، بلايا و ... توضيح مي دهد. در كتاب سعي شده است كليه مفاهيم و واژه ها همراه با پيشرفت متن توضيح داده شود و تنگناهاي پيش روي و مكانسيم هاي كنار آمدن با بحران ها و     راه هاي فرار از بحران به خوانندگان آن نشان داده شود.  

بخش: كتاب
عنوان كتاب: مقدمه اي بر اصول و مباني اساسي پدافند غيرعامل
تدوين: جمشيد عباس پور

چكيده:
اين كتاب در راستاي اجراي اوامر مطاع فرماندهي معظم كل قوا و با هدف نهادينه كردن فرهنگ دفاع غيرعامل در سطح نيروهاي مسلح و به منظور تأمين بخشي از نيازمندي هاي آموزشي مراكز علمي و تحقيقاتي (در سطوح مختلف) تهيه و تدوين گرديده است.
عناوين فصل هاي اين كتاب، براساس اصول و معيارهاي تعريف شده در دستورالعمل هاي رزمي كشورهاي مختلف اروپا، آمريكا و چند كشور بلوك شرق، اساتيد شناخته شده در مراكز آموزش نظامي و غيرنظامي كشور، طرح هاي جاري و دستورات صادره از مبادي ذيربط انتخاب و تبيين گرديده است.
اين كتاب به عنوان مقدمه اي بر اصول و مباني اساسي پدافند غيرعامل تدوين گرديده و لذا بديهي است كه محتواي هر فصل تمامي ابعاد علمي و تخصصي عنوان مربوطه را شامل نمي شود. انتظار مي رود كه نشر آن، نيز مقدمه اي باشد بر اقدامات بنيادين در مراكز علمي و آموزشي نيروهاي مسلح.
در تهيه متن هر فصل سعي گرديده تا مهمترين و جامع ترين معيارهاي مرتبط با عنوان فصل، انتخاب شود و از پرداختن به مطالب غيرقابل شرح و بسط و فاقد معيارهاي آموزشي (حداقل در مقطع كنوني) خودداري گردد.
در ترجمه منابع لاتين، سعي گرديده حتي الامكان از عناوين و اصطلاحات معمول در نيروهاي مسلح استفاده گردد تا با فرهنگ آموزشي و ساختار موجود مطابقت داشته باشد.
در اين كتاب از ديدگاه پدافند غيرعامل (به صورت عام) به مسأله دفاع پرداخته شده است و نه "پدافند غيرعامل هوايي". زيرا شرايط ايجاب مي كند، در تمام زمينه ها اعم از هوايي، دريايي و زميني به اين مهم توجه شود.

بخش: كتاب
عنوان كتاب: الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار
نوشته: دكتر احمد اصغريان جدي

چكيده:
كتاب شامل چهار فصل است. پس از فصل اول و بيان مقدمه، فصل دوم با عنوان مطالعات نظري به سابقه نظريه ها در زمينه "تهديدات"، "دفاع غيرعامل" و "معماري" مي پردازد. فصل سوم شامل مطالعات تجربي در مورد صنايع دفاع است. در فصل چهارم و پاياني، نتايج تحقيق و تفسير آمده است. در اين فصل به كاستي هاي مطالعات انجام شده و چگونگي پيگيري آن در آينده اشاره مي شود.
از آنجا كه اين  تحقيق درباره مباني نظري معماري دفاعي با موضوعيت "دفاع غيرعامل" است، اهميت "دفاع غيرعامل" در "معماري دفاعي" به عنوان يك نياز اضطراري قابل انكار نيست.  
فصل دوم اين كتاب كه بيشترين مطالب كتاب را دربر مي گيرد، در نهايت به شكل گيري چارچوب نظريه "الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار" منجر مي شود. موضوع اين فصل، تعامل سه متغير در نظريه هاي مختلف "تهديدات و انواع آن" (دشمن شناسي)، "مفهوم دفاع غيرعامل" با توجه به نيازمندي انسان به "امنيت" و "نظريه معماري دفاعي" درخصوص نظريه اكيستيكس" است.
فصل سوم بيشتر به مطالعات تجربي در صنايع دفاع ايران اختصاص دارد. در اين فصل كوشش شده است تجربيات دوران دفاع مقدس و تأثير آن بر صنايع دفاع جمع آوري شود (داده ها). در ادامه، اين داده ها پردازش و تبديل به اطلاعات" شده و با نظريه، قابل آزمايش مي شود. در بخش اول فصل سوم گزارش هاي مستند صنايع دفاع درباره هفت مجتمع كارخانه اي آمده است و داده هاي آن بررسي مي شود. قسمت دوم اين فصل اين اطلاعات را در چارچوب نظري ارائه مي كند تحت آزمايش (تجربه) قرار مي دهد. هدف اين بخش بيان قابليت هاي تعميم يافته نظري فوق براي صنايع دفاع و تبيين رابطه ميان رشته هاي موثر در "دفاع غيرعامل" است. اين موضوع اغلب بحث هاي معماري دفاعي در كشور را نيز به خود اختصاص داده است. اين مفاهيم مي تواند جايگزين مدل هاي ساده و ناقص موجود در ساخت و ساز صنايع دفاع شود و در ديگر طرح هاي معماري دفاعي نظامي و دفاع غيرنظامي نيز اثر مثبت داشته باشد. در فصل چهارم اين كتاب مبحث چارچوب نظري مطرح مي شود تا با معرفي الگوي ميان رشته اي در "دفاع غيرعامل" بتوان به درك عميق تري از جهت گيري برنامه ريزي اقتصادي براي تقسيم اعتبارات دست يافت. شايد از اين طريق حوزه هاي گوناگون علمي بتوان با پرداخت هزينه اي متعادل، در طراحي معماري دفاعي اثر گذاشت.

بخش: كتاب
عنوان كتاب: طراحي در بحرانصاحب
اثر: دكتر سيد بهشيد حسيني

چكيده:
اين نوشتار عمدتاً به هدف ثبت تجارب جنگ و بيمارستان هاي صحرايي جنگي و سير تحول سازه هاي مورد استفاده در طول ساليان جنگ تدوين و طراحي گرديده، در برگيرنده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد معماري نگارنده (در دانشگاه تهران) است. همچنين از بخش هايي از كتاب "مباني تئوريك مهندسي مديريت بحران" كه به همت معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و توسط نگارنده تدوين گرديده نيز كمك گرفته شده است. در كنار اين مطلب نگارنده تجارب خود را نيز درباره شناخت حوادث، برنامه ريزي مديريت بحران گنجانده است. مطالب بخش مذكور بيشتر براساس تحقيقات و تجارب ميداني و نتيجه گيري از عملكردهاي موجود در هنگام حادثه ريشه گرفته است. در واقع اين كتاب گام اول اما منحصر به فردي را در باب تجربه مديريت بحران و مهندسي آن برداشته است.

بخش: كتاب
عنوان كتاب: جامعه آماده
ترجمه: دكتر شهرام علمداري

چكيده:
اين كتاب براي كمك به كساني كه خواستار كسب آمادگي در برابر حوادث غيرمترقبه در سطح محلي هستند، طراحي شده و در آن معناي آماده سازي و چگونگي حصول آن به صورت موثر و مناسب شرح داده شده است و اصولاً براي گروه هاي زير مفيد است:
- مديران و سازمان هاي محلي كه مسئول برنامه ريزي براي حوادث غيرمترقبه هستند (مانند موسسات اجرايي بخش سلامت، رهبران سازمان هاي فعاليت هاي عمومي، مديران بيمارستان ها و رؤساي سازمان هاي داوطلبانه).
- مقامات ملي و بين المللي كه در مديريت حوادث غيرمترقبه نقش دارند.
گروه هاي ملي محافظت از شهرها، سازمان هاي مديريت حوادث غيرمترقبه و گروه هاي منطقه اي مانند مؤسسات سلامت عمومي، مسئول حفظ ايمني و امنيت افراد، منابع و محيط در هنگام مواجه شدن با خطرات هستند. البته اثرات كامل حوادث غيرمترقبه در سطح جامعه ايجاد مي شود و در اين سطح است كه مي توان در زمينه آمادگي به موفقيت قطعي رسيد. ايجاد ارتباط كاري موثر بين سازمان هاي ملي و بين المللي و جامعه اي كه از خطرات تهديد كننده خود، آگاه نبود و آمادگي مواجه شدن با اين خطرات را ندارد، بسيار مشكل خواهد بود.
كليد كسب آمادگي براي حوادث غيرمترقبه و بحران ها، درگيري و مشاركت تمام افراد و سازمان هاي مرتبط در همه سطوح، اعم از جوامع، استان ها، ملي و بين المللي است. اين رويكرد چندبخشي بدان معناست كه بسياري از سازمان ها، مسئوليت هاي مشخص شده را مي پذيرند و نياز به هماهنگ ساختن تلاش هاي صورت گرفته را قبول مي كنند. بدون درگيري و مشاركت آنها، آماده سازي براي حوادث غيرمترقبه، ناكارآمد و مجزا مي گردد.

بخش: كتاب
عنوان كتاب: پدافند غيرعامل و تسليحات كشتار جمعي
صاحب اثر: حسن نيازي تبار

چكيده: طراحي و توسعه وسائل پدافندي و تمرينات منظم و هميشگي از جمله اقدامات مهم پدافند غيرعامل در برابر تهديدات NBC است كه شرح مفصل آن در اين كتاب و شامل ده فصل: 1- پدافند غيرعامل 2- جنگ افزارهاي ميكروبي "بيولوژيك" 3- سلاح هاي هسته اي: تأثيرات و اقدامات حفاظتي 4- عصر اتم 5- سياست ها، استراتژي هاي دفاع ش . م . ه. در كشورهاي جهان 6- انگلستان و تجهيزات پدافند ش . م . ه. 7- آلمان و تجهيزات پدافند ش . م . ه. 8- نگاهي به سياست هاي دفاعي فنلاند 9- جمهوري اسلامي ايران و تجهيزات پدافند ش . م . ه. و 10- تدوين راهبردي پدافند غيرعامل مي باشد.

بخش: كتاب
عنوان كتاب: مجموعه سه جلدي پدافند غيرعامل (مقاومت ملي پايدار) ويژه دانش آموزان
صاحب اثر: آقاي محمد سليماني

چكيده:
در اين 3 نوشتار دانش آموزان در 3 مقطع جداگانه ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان با "پدافند غيرعامل" به عنوان پايدارترين روش دفاع و مباحث مربوط به آن آشنا مي شوند. در مقطع ابتدايي با محوريت دفاع، در مقطع راهنمايي با اهميت و اهداف پدافند غيرعامل و در مقطع دبيرستان با محوريت چرايي دفاع، جنگ رواني و پدافند غيرعامل آشنا مي شوند

بخش: كتاب
عنوان كتاب: فرهنگ پدافند غيرعامل
صاحب اثر: سيد جواد هاشمي فشاركي

چكيده:
يكي از مولفه هاي دفاع غيرعامل كه در راستاي اهداف اين مأموريت قرار دارد، فرهنگ سازي است.
براي تحقق اين امر مهم بايد چهار مرحله را طي كرد:
1-    توليدات ادبيات پايداري ملي
2-    آموزش، توزيع و نشر اين دانش
3-    تبليغات، ارائه و تكثير و حمايت از اقلام تبليغاتي تبديل آنچه در اذهان وجود دارد به باور ملي

بخش: كتاب
عنوان كتاب: آشنايي با تسليحات غيركشنده
صاحب اثر: مهندس محمد ابراهيم نژاد

چكيده: اين كتاب در 2 فصل: فصل اول- بمب هاي الكترومغناطيسي شامل: پالس الكترومغناطيس هسته اي- EMP توليد شده در سيستم- بمب هاي الكترومغناطيسي- مكانيزم هاي مختلف ترويج امواج الكترومغناطيسي به سيستم هاي الكترونيكي- آنتن هاي ارادي و غيرارادي و سازگار حملات EMP و همچنين فصل دوم- سابقه استفاده از بمب هاي گرافيتي- شامل: سابقه استفاده از بمب هاي گرافيتي- عملكرد بمب هاي گرافيتي- مراكز مورد تهديد توسط بمب هاي گرافيتي- مقابله با   بمب هاي گرافيتي- راه هاي جلوگيري از تماس الياف گرافيت با هدف مورد نظر و راه هاي جلوگيري از تماس پودر گرافيت با هدف مورد نظر در مجموع به معرفي تسليحات غيركشنده مي پردازد.