«من اومأ الي متفاوت خذلته الحيل: كسي كه به كارهاي گوناگون مي پردازد، چاره سازي هايش براي او كارساز نخواهد بود.   امام علی(ع)»                              «البلاء و للولاء: بلايا و سختي ها براي بندگان خاص خداست.   رسول اکرم(ص)»                              «من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم: هر كسي كه شب را صبح كنددر حالي كه نسبت به مشكلات برادران ديني خود اهتمام نورزد و در انديشه رفع مسائل آنان نباشد، مسلمان نيست..   رسول اکرم(ص)»

 سرویس های کارآفرینی
 مقالات
 سرويس‌های رشد