«الحكمة ضالة المومن فخذ الحكمة و لو من اهل النفاق: دانش، گمشده مؤمن است پس حكمت را فرا گيريد حتي از منافقان.   امام علی(ع)»                              «من اومأ الي متفاوت خذلته الحيل: كسي كه به كارهاي گوناگون مي پردازد، چاره سازي هايش براي او كارساز نخواهد بود.   امام علی(ع)»                              «آن كس كه به بازار،چيزي وارد مي كند،مانند آن است كه در راه خدا جهاد مي كند،و آن كه در بازار احتكار مي كند،مانند كسي است كه در كتاب خدا كافر به شمار رفته است. وارد كننده روزي مي خورد محتكر لعنت.       رسول اکرم(ص)»

 سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین
 سرويس‌های رشد