سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - سارا گرین
Sara Green

كارآفرين سوم، «سارا گرين»، با پنج سال تجربه ي كار در دنياي تجارت، يك كهنه سرباز است. در 18 سالگي يك شركت آن لاين وسايل خانه راه انداخت، 1st-for-furniture.co.uk، كه تنها در سال دوم فعاليتش، بازگشت سرمايه اي تقريباً برابر 400,000 پاوند داشت.

پدرش «اندي گرين» (Andy Green) درباره ي شمّ اقتصادي او توضيح مي دهد. «سارا» در 12 سالگي با پخش روزنامه دستمزد مي گرفت، تا اين كه در راه يكي از تحويل هايش، يك فرصت در ذهنش جرقه زد. «اندي» مي گويد: «او دريافت كه در اطرافش بازاري از بازنشستگاني كهنسال هست كه باغچه هاي شان مثل جنگل هاي بكر دست نخورده اي به نظر مي رسد كه انگار سال هاست كسي به آن ها دست نزده است.»

«بعد او با رايانه آگهي هاي كاغذي درست كرد، آن ها را پخش كرد، و در طول دو هفته چمن هاي 8 باغچه را هر يكشنبه در ميان مي زد، و با جيب هايي پُر از پول، از 40 تا 50 پاوند، به خانه برمي گشت، و اين براي يك بچه ي 12 ساله خيلي عالي بود.»

«سارا» دارد با بخشي از سودي كه از شركتش به دست مي آورد، به يك دستگاه آپارتمان تازه مي رود و اكنون در فكر اقدام بعدي اش، يك تجارت متحرك است.


 سرويس‌های رشد