«تباه ساختن فرصت باعث اندوه و ندامت است.   امام علی(ع)»                              «جواني فرصتي است كه فقط يك بار به دست مي آيد.   امام علی(ع)»                              «افضل العمال احمزها: برترين اعمال مشكل ترين آنهاست.   رسول اکرم(ص)»

 سرویس های کارآفرینی
 کارآفرینان موفق
 سرويس‌های رشد