«مِنَ الخُرقِ المعاجَلَةُ قَبلَ الإمکانِ و الاَناةٌ بعدَ الفُرصةِ: شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.   امام علی(ع)»                              «من طلب التجارة استغني عن الناس: كسي كه وارد كسب و كار شود، از مردم بي نياز مي شود.   امام حسین(ع)»                              «التجارة تزيد في العقل: كسب و كار عقل را زياد مي كند.   امام صادق(ع)»                              «تسعه اعشار الرزّق في التجارة: نه جزء رزق و روزي بندگان خدا در كسب و كار است.   رسول اکرم(ص)»

 تازه‌ترين ارسال‌ها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1030
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1030
 سرویس های کارآفرینی
 مقدمه

كارآفرينی : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي "متعهد شدن" نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند.
اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين نوآوري است. از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و ... از فعاليت هاي كارآفرينان است.
كـرزنر كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشريح مي كند: كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها.   ادامه»


 سرويس‌های رشد