«الكاسب حبيب الله: كاسب دوست خداست.   پیامبر گرامی اسلام(ص)»                              «الفرصة تمّرمرّالسحاب : فرصتها را مغتنم بشماريد كه همچو ابرها در گذرند.   امام علی(ع)»                              «اوصيكما وجميع ولدي ومن بلغة كتابي بتقوي الله و نظم امركم: شما را و همه فرزندان و خانواده ام وآنكه نوشته من به دستش برسد به داشتن تقوي الهي و نظم در امور سفارش مي كنم.   امام علی(ع)»

 سرویس های کارآفرینی
 مراکز کارآفرینی
 سرويس‌های رشد