«انّ الله لايغيّر ما بقوم حتّي يغيّروا ما بانفسهم: خداوند هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر به وسيله خود آنان.   قرآن کریم»                              «اطلب العلم و لو بالصّين: براي طلب دانش حتي شده به چين سفر كنيد.   رسول اکرم(ص)»                              «يسّر لا تعسّر: سهل گير و سخت نگير.   رسول اکرم(ص)»

 سرویس های کارآفرینی
 کتب کارآفرینی
رديفنام كتابنام نويسندهانتشارات
1كارآفريني (جلداول-دوم )ترجمه دكترعليرضا فيض بخشانتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف
2خلاقيت جوهره كارآفرينيمهندس جليل صمد آقاييانتشارات مركز كارآفريني دانشگاه تهران
3كارآفريني دركسب و كار اينترنتيدكتراحمدپورانتشارات محراب قلم
4مديريت خويش فرماي خلاقدكتر داود فداييانتشارات ابتكار دانش
5انتخابهاي هوشمندانهدكتر ملكي فرموسسه فرهنگي انتشارات كرانه علم
6كارآفريني1دقيقه ايدكتر احمد پورانتشارات پرديس 57
7101 تكنيك حل خلاقيتدكتر احمد پورانتشارات پرديس 57
8اين كتاب رييس شماستدكتر احمد پورانتشارات پرديس 57
9آشنايي با كارآفرينيمهندس مهدي سعيدي كياانتشارات سپاس
10كارفرماي خودباشيدسيدجليل ميرميرانانتشارات سام
11مقدمه‏ای بركارآفرينیهييت نويسندگانانتشارات كوهسار
12سازمانهاي كارآفريندكتر علي پارسايانانتشارات ترمه
13انسان آفرينشگرمهندس مهرداد سلمانيانتشارات جهاد دانشگاهي واحدتربيت معلم
14راههای توسعه كارآفرينی زنان در ايرانفيروزه صابرانتشارات روشنگران ومطالعات زنان
15يادي از بودهاعلي اكبر رفوگرانانتشارات رهياب
16كارآفريني(تعاريف،نظرات،الگوها)دكتراحمدپورانتشارات پرديس
17سياستهاي موفق توسعه صنايع كوچك در 20 كشور صنعتي ودرحال توسعهسازمان صنايع كوچك ايرانانتشارات سازمان صنايع كوچك باهمكاري كارآفرينان بصير
18سازمانهاي كارآفرينجليل صمد آقاييانتشارات مديريت دولتي
19كارآفريني در سازمانهاي دولتيدكتر سيد محمد مقيميانتشارات فرانديش
20كارآفريني درنهادهاي جامعه مدنيدكتر سيدمحمد مقيميانتشارات موسسه وچاپ دانشگاه تهران
21كارآفرينياحمد رضا صفري –زهرا معصوم نژادانتشارات دانش وفن
22تکنيکهاي خلاقيت فردي و گروهيجليل صمد آقاييانتشارات مديريت
23تمرکز و عدم تمرکزجمعي از اساتيدانتشارات مديريت
24موانع توسعه كارآفريني سازماني در ايرانسوسن جدي -محمد زنجانيانتشارات ماهنامه تدبير –شماره 120
25كارآفريني سازماني از ديدگاه مديريت استراتژيكمهدي بيگدلو –امير مصطفويانتشارات مجله كارآفرين –شماره 28
26كارآفريني سازماني واستراتژيهاي استقرار آن در سازمانعليرضا مقدسيانتشارات مجله پيام مديريت موفق
27نهادي كردن نوآوري در سازمان(به انضمام الگوي نهادي كردن و بهبود و نوآوري درسازمانهاي صنعتي ايران)دكتر فلورا سلطاني تبرانيانتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا
28خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانهاتيمور آقايي فيشانيانتشارات ترمه
29درباره خلاقيتسيد عليرضا فيض بخشانتشارات باران
30رفتار سازمانيجمعي از اساتيد مديريتانتشارات مديريت دولتي
31روانشناسي سازماني و انگيزشجمعي از اساتيد مديريتانتشارات مديريت دولتي
32اقتصادملي ،عدالت اجتماعي وجهان متحولمهندس حميد هاشمي و اكبر عباس زادهانتشارات موسسه تحقيقات وتوسعه علوم انساني
33جهاني شدن و توسعه بنگاه‏هاي كوچك ومتوسطترجمه نعمت اله تقوي با همكاري محمدرضا اسماعيل نياانتشارات جامعه پژوه
34مجموعه مقالات كارآفريني وفناوريهاي پيشرفتهمهندس حميد هاشميانتشارات دانشگاه تهران موسسه علوم انساني
35پرورش استعداد همگانيالکس.اس.اسبورن-ترجمه حسن قاسم زادهانتشارات نيلوفر
36اصول بازاريابيترجمه دكتر علي پارساييانانتشارات دبستان
37كارآفرينيدكتراحمدپور-محمدعزيزيانتشارات موسسه فرهنگي وانتشاراتي محراب قلم
38تجارب كارآفريني دركشورهاي منتخبدكتر احمدپور-حجت اله رضازاده-ناهيدشيخانانتشارات اميركبير
39دوست من سلام(كاروكارآفريني از نگاه بنيانگذار بهروز)رضايادگاري-سمانه قلي پورانتشارات بلوط سبز
40سرمايه گذاري خطرپذيرسيدكامران باقري-جواد محبوبيانتشارات پاكنويس و باهمكاري بنياد توسعه فردا
41ياداشتهاي كارآفريني(برماچه گذشت)كاظم خسروشاهيانتشارات كتاب فرزانه
425 دقيقه مصاحبهمحمود زيباييانتشارات مديريت دولتي
43ارزش آفريني در اقتصاد شبکه‏ایمجموعه مقالاتانتشارات فرا
44مديريت کارآفرينمهدي گلستاني هاشميانتشارات غزل
45مديريت سنجيدهسيد محمد باقري زادهرسا
46يادداشتهاي کارآفرينيکاظم خسرو شاهيکتاب فرزانه
47شيوه علمي ارتقاء بهره‏وريگروهي از اساتيد مديريتانتشارات مديريت دولتي
48ماهيت خلاقيت و شيوه‏هاي پرورش آنافضل السادات حسينيانتشارات نيلوفر
49خويش فرماي خلاقدکتر داود فداييانتشارات رشيد
50با خلاقيت کسب و کار موفق خود را راه اندازي کنيددکتر داود فداييانتشارات رشيد
51کارآفريني و مديريت نشاطمحمد علي شفيعاانتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقيتها(کارآفريني)
52چگونه سخنراني کنيم و چگونه ارتباط برقرار کنيمسينا انصاريانتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقيتها(کارآفريني)
53کارآفريني و توسعه منابع انسانيمحمد علي شفيعاانتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقيتها(کارآفريني)
54تجارت الکترونيک و اينترنتفرزاد وزيرانتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقيتها(کارآفريني)
55دولت کارآفرينمهدي سعيدي کياوزارت کار و اموراجتماعي
56100 نمودار مديريتمهندس ناهيد شيخان
57مباني و اصول کارآفرينيمهدي سعيدي کياانتشارات کيا
58کارآفريني در نظام ارزشيدکتر حسين خنيفرانتشارات اکرام مرکز کارآفريني پرديس قم دانشگاه تهران
59نظريه پردازان و مشاهير مديريتدکتر علي اکبر فرهنگي-وحيد شاه ميرزايي-علي حسين زادهنشر فرانديش مرکز کارآفريني دانشگاه تهران
60کارآفريني تطبيقي(مقالات منتخب سمينار)پژوهشگران مرکز کارآفريني پرديس قم دانشگاه تهرانانتشارات اعلام التقي مرکز کارآفريني پرديس قم
61کارآفريني و امکان سنجي طرح هاي سرمايه گذاري صنعتيدکتر علي نقي مصلح شيرازي با همکاري عليرضا پوست ورانتشارات دانشگاه تهران
62مهندسي ارزشيمحمد سعيد جبل آمليانتشارات رسا
63بهره وري در مديريتجمعي از اساتيد مديريتانتشارات مديريت دولتي
64روانشناسي مديريت و سازمانسيد امين الله علويانتشارات مديريت دولتي
65مديريت مشارکتي(تئوري و عمل)فرج اله رهنوردانتشارات مديريت دولتی
66بهبود سازمانيمجموعه مقالاتانتشارات مديريت دولتی
67بهبود روشها و حيطه عملکرد آنخدابخش داشگرزادهانتشارات مديريت دولتی
68فرهنگ سازمانيمحمد علي طوسيانتشارات مديريت دولتی
69مباني کارآفرينيدکتر احمدپوردارياني-دکتر سيدمحمد مقيميفرانديش
70فرهنگ اصطلاحات کارآفرينيباس جوکار-فضل اله مقيمي-کورش غلامي کونتاييدبيرخانه طرح توسعه کارآفريني مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
 سرويس‌های رشد