اعمال روز مباهله

روز بیست و چهارم بنا بر اَشْهر روزی است که مُباهَلَه کرد رسول خدا صَلَّی‌اللَّهِ عَلِیهِ و َاله با نصارای نجران و پیش از آنکه خواست مُباهله کند عبا بر دُوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حَسَن و حسین عَلیهمُ‌السلام را داخل در زیر عبا نمود و گفت پروردگارا! هر پیغمبری را اهل‌بیتی بوده است که مخصوص‌ترین خلق بوده‌اند به او. خداوندا! این‌ها اهل‌بیت منند، پس از ایشان برطرف کن شک و گناه را و پاک کن ایشان را پاک کردنی؛ پس جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر در شأن ایشان آورد. پس حضرت رسول صَلَّی‌اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله آن چهار بزرگوار را بیرون برد از برای مباهله، چون نگاه نصاری بر ایشان افتاد و حقّیت آن حضرت و آثار نزول عذاب مشاهده کردند جرئت مُباهله ننمودند و استدعای مصالحه و قبول جزیه نمودند و در این روز نیز حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در حال رکوع انگشتری خود را به سائل داد و آیه اِنَّما وَلِیکمُ اللّهُ در شأنش نازل شد و بالجمله این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است :
اوّل: غسل
دوّم: روزه
سوّم: دو رکعت نماز و آن مثل روز عید غدیر است در وقت و کیفیت و ثواب و آیة‌الکرسی که در نماز مباهله است تا هُمْ فیها خالِدُونَ است.
چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است و شیخ و سید هر دو نقل کرده‌اند. لکن مابین روایات آن دو بزرگوار اختلاف کثیر است و من اختیار می‌کنم روایت شیخ را در مصباح فرموده دعاء روز مباهله روایت شده با فضیلت آن از حضرت صادق علیه‌السلام می‌گویی :
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ بَهاَّئِک بِاَبْهاهُ وَ کلُّ بَهاَّئِک بَهِی
خدایا از تو خواهم از درخشنده‌ترین مراتب درخشندگی‌ات و همه مراتب آن درخشنده است
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِبَهاَّئِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ جَلالِک
خدایا از تو خواهم به تمام مراتب درخشندگی‌ات. خدایا از تو خواهم از باشوکت‌ترین مراتب
بِاَجَلِّهِ وَ کلُّ جَلالِک جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِجَلالِک کلِّهِ
جلالت و تمام مراتب جلال تو شوکتمند است. خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ جَمالِک بِاَجْمَلِهِ وَ کلُّ جَمالِک جَمیلٌ اَللّهُمَّ
خدایا از تو خواهم از زیباترین مراتب جمال تو و همه مراتب جمالت زیباست. خدایا
اِنّی اَسْئَلُک بِجَمالِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ
از تو خواهم به همه مراتب جمالت. خدایا تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس دعایم را به اجابت رسان
لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ عَظَمَتِک بِاَعْظَمِها وَ کلُّ
چنانچه وعده‌ام دادی. خدایا از تو خواهم از بزرگ‌ترین مراتب عظمتت و همه
عَظَمَتِک عَظَیمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِعَظَمَتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَسَئَلُک
مراتب آن بزرگ است. خدایا از تو خواهم به همه عظمتت. خدایا از تو خواهم
مِنْ نُورِک بِاَنْوَرِهِ وَ کلُّ نُورِک نَیرٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِنُورِک کلِّهِ
از تابنده‌ترین مراتب روشنیت و همه مراتب آن تابنده است. خدایا از تو خواهم به تمام مراتب روشنیت.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ رَحْمَتِک بِاَوْسَعِها وَ کلُّ رَحْمَتِک واسِعَةٌ
خدایا از تو خواهم از وسیع‌ترین مراتب رحمتت و همه رحمت تو وسیع است.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِرَحْمَتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی
خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت. خدایا تو را می‌خوانم همچنان که دستورم دادی
فَاسْتَجِبْ لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ کمالِک بِاَکمَلِهِ
پس اجابت کن دعایم را چنانچه وعده فرمودی. خدایا از تو خواهم از کامل‌ترین مراتب کمالت
وَ کلُّ کمالِک کامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِکمالِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی
و تمام مراتب آن کامل است. خدایا از تو خواهم به تمام مراتب کمالت. خدایا از تو
اَسْئَلُک مِنْ کلِماتِک بِاَتَمِّها وَ کلُّ کلِماتِک تاَّمَّةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک
خواهم از تمام‌ترین کلمات و سخنانت و تمام کلماتت تام و تمام است. خدایا از تو خواهم
بِکلِماتِک کلِّهَا اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ اَسْماَّئِک بِاَکبَرِها وَ کلُّ
به کلماتت همگی. خدایا از تو خواهم به بزرگ‌ترین نام‌هایت و همه
اَسْماَّئِک کبیرَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِاَسْماَّئِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک