اعمال روز مباهله

روز بیست و چهارم بنا بر اَشْهر روزی است که مُباهَلَه کرد رسول خدا صَلَّی‌اللَّهِ عَلِیهِ و َاله با نصارای نجران و پیش از آنکه خواست مُباهله کند عبا بر دُوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حَسَن و حسین عَلیهمُ‌السلام را داخل در زیر عبا نمود و گفت پروردگارا! هر پیغمبری را اهل‌بیتی بوده است که مخصوص‌ترین خلق بوده‌اند به او. خداوندا! این‌ها اهل‌بیت منند، پس از ایشان برطرف کن شک و گناه را و پاک کن ایشان را پاک کردنی؛ پس جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر در شأن ایشان آورد. پس حضرت رسول صَلَّی‌اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله آن چهار بزرگوار را بیرون برد از برای مباهله، چون نگاه نصاری بر ایشان افتاد و حقّیت آن حضرت و آثار نزول عذاب مشاهده کردند جرئت مُباهله ننمودند و استدعای مصالحه و قبول جزیه نمودند و در این روز نیز حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در حال رکوع انگشتری خود را به سائل داد و آیه اِنَّما وَلِیکمُ اللّهُ در شأنش نازل شد و بالجمله این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است :
اوّل: غسل
دوّم: روزه
سوّم: دو رکعت نماز و آن مثل روز عید غدیر است در وقت و کیفیت و ثواب و آیة‌الکرسی که در نماز مباهله است تا هُمْ فیها خالِدُونَ است.
چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است و شیخ و سید هر دو نقل کرده‌اند. لکن مابین روایات آن دو بزرگوار اختلاف کثیر است و من اختیار می‌کنم روایت شیخ را در مصباح فرموده دعاء روز مباهله روایت شده با فضیلت آن از حضرت صادق علیه‌السلام می‌گویی :
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ بَهاَّئِک بِاَبْهاهُ وَ کلُّ بَهاَّئِک بَهِی
خدایا از تو خواهم از درخشنده‌ترین مراتب درخشندگی‌ات و همه مراتب آن درخشنده است
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِبَهاَّئِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ جَلالِک
خدایا از تو خواهم به تمام مراتب درخشندگی‌ات. خدایا از تو خواهم از باشوکت‌ترین مراتب
بِاَجَلِّهِ وَ کلُّ جَلالِک جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِجَلالِک کلِّهِ
جلالت و تمام مراتب جلال تو شوکتمند است. خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ جَمالِک بِاَجْمَلِهِ وَ کلُّ جَمالِک جَمیلٌ اَللّهُمَّ
خدایا از تو خواهم از زیباترین مراتب جمال تو و همه مراتب جمالت زیباست. خدایا
اِنّی اَسْئَلُک بِجَمالِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ
از تو خواهم به همه مراتب جمالت. خدایا تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس دعایم را به اجابت رسان
لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ عَظَمَتِک بِاَعْظَمِها وَ کلُّ
چنانچه وعده‌ام دادی. خدایا از تو خواهم از بزرگ‌ترین مراتب عظمتت و همه
عَظَمَتِک عَظَیمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِعَظَمَتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَسَئَلُک
مراتب آن بزرگ است. خدایا از تو خواهم به همه عظمتت. خدایا از تو خواهم
مِنْ نُورِک بِاَنْوَرِهِ وَ کلُّ نُورِک نَیرٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِنُورِک کلِّهِ
از تابنده‌ترین مراتب روشنیت و همه مراتب آن تابنده است. خدایا از تو خواهم به تمام مراتب روشنیت.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ رَحْمَتِک بِاَوْسَعِها وَ کلُّ رَحْمَتِک واسِعَةٌ
خدایا از تو خواهم از وسیع‌ترین مراتب رحمتت و همه رحمت تو وسیع است.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِرَحْمَتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی
خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت. خدایا تو را می‌خوانم همچنان که دستورم دادی
فَاسْتَجِبْ لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ کمالِک بِاَکمَلِهِ
پس اجابت کن دعایم را چنانچه وعده فرمودی. خدایا از تو خواهم از کامل‌ترین مراتب کمالت
وَ کلُّ کمالِک کامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِکمالِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی
و تمام مراتب آن کامل است. خدایا از تو خواهم به تمام مراتب کمالت. خدایا از تو
اَسْئَلُک مِنْ کلِماتِک بِاَتَمِّها وَ کلُّ کلِماتِک تاَّمَّةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک
خواهم از تمام‌ترین کلمات و سخنانت و تمام کلماتت تام و تمام است. خدایا از تو خواهم
بِکلِماتِک کلِّهَا اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ اَسْماَّئِک بِاَکبَرِها وَ کلُّ
به کلماتت همگی. خدایا از تو خواهم به بزرگ‌ترین نام‌هایت و همه
اَسْماَّئِک کبیرَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِاَسْماَّئِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک
نام‌هایت بزرگ است. خدایا از تو خواهم به نام‌هایت همگی. خدایا من تو را می‌خوانم
کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ
چنانچه به من دستور دادی پس به اجابت رسان دعایم را چنانچه وعده‌ام فرمودی. خدایا از تو خواهم به
عِزَّتِک باَعَزِّها وَ کلُّ عِزَّتِک عَزیزَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِعِزَّتِک کلِّها
عزیزترین مراتب عزتت و همه مراتب تو عزیز است. خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ مَشِیتِک بِاَمْضاها وَ کلُّ مَشِیتِک ماضِیةٌ
خدایا از تو خواهم به گذراترین اراده و خواستت و همه مراتب اراده تو گذراست.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِمَشِیتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِقُدْرَتِک الَّتی
خدایا از تو خواهم به تمام مراتب اراده و خواستت. خدایا از تو خواهم بدان قدرتت که به‌وسیله آن بر همه چیز
اسْتَطَلْتَ بِها عَلی کلِّشَیءٍ وَ کلُّ قُدْرَتِک مُسْتَطیلَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی
برتری گرفتی گرچه تمام مراتب قدرتت برتری گیرنده است. خدایا از تو
اَسْئَلُک بِقُدْرَتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی
خواهم به تمام مراتب قدرتت. خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی تو هم اجابتم کن چنانچه
کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ عِلْمِک بِاَنْفَذِهِ وَ کلُّ عِلْمِک نافِذٌ
وعده فرمودی. خدایا از تو خواهم از نافذترین مراتب دانشت با اینکه تمام مراتب دانشت نافذ است.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِعِلْمِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ قَوْلِک بِاَرْضاهُ
خدایا از تو خواهم به‌مراتب دانشت همگی. خدایا از تو خواهم از پسندیده‌ترین گفتارت
وَ کلُّ قَوْلِک رَضِی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِقَوْلِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک
و تمام گفتار تو پسندیده است. خدایا از تو خواهم به همه گفتارت. خدایا از تو خواهم
مِنْ مَساَّئِلِک بِاَحَبِّهاَّ وَ کلُّها اِلَیک حَبیبَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِمَساَّئِلِک
به محبوب‌ترین چیزی که از تو درخواست شده و همه آن‌ها پیش تو محبوب است. خدایا از تو خواهم به تمام آنچه از تو
کلِّها اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی کما وَعَدْتَنی
درخواست شده. خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کن چنانچه وعده‌ام فرمودی.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ شَرَفِک بِاَشْرَفِهِ وَ کلُّ شَرَفِک شَریفٌ
خدایا از تو خواهم به شریف‌ترین مراتب شرفت و تمامی مراتب شرف تو شریف است.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِشَرَفِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ سُلْطانِک بِاَدْوَمِهِ
خدایا از تو خواهم به‌مراتب شرفت همگی. خدایا از تو خواهم به‌حق بادوام‌ترین مراتب سلطنتت
وَ کلُّ سُلطانِک داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِسُلْطانِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی
و تمام مراتب آن دائمی است. خدایا از تو خواهم به‌مراتب سلطنتت همگی. خدایا از تو
اَسْئَلُک مِنْ مُلْکک بِاَفْخَرِهِ وَ کلُّ مُلْکک فاخِرٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک
خواهم به گران‌مایه‌ترین مراتب فرمانروایی‌ات و تمام مراتب فرمانروایی‌ات گران‌مایه است. خدایا از تو خواهم
بِمُلْکک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی کما
به تمام مراتب فرمانروایی‌ات. خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کن چنانچه
وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ عَلاَّئِک بِاَعْلاهُ وَ کلُّ عَلاَّئِک عالٍ
وعده‌ام فرمودی. خدایا از تو خواهم به والاترین مراتب بلندی‌ات و تمام مراتب بلندی تو والا است.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِعَلاَّئِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ ایاتِک
خدایا از تو خواهم به والاترین مراتب بلندی‌ات همگی. خدایا از تو خواهم به
بِاَعْجَبِها وَ کلُّ ایاتِک عَجیبَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِایاتِک کلِّها اَللّهُمَّ
شگفت‌ترین آیات و نشانه‌هایت و همه آیات تو شگفت است. خدایا از تو خواهم به آیاتت همگی. خدایا
اِنّی اَسْئَلُک مِنْ مَنِّک بِاَقْدَمِهِ وَ کلُّ مَنِّک قَدیمٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک
از تو خواهم به قدیم‌ترین نعمتت و همه نعمت‌هایت قدیم است. خدایا از تو خواهم
بِمَنِّک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی کما
به همه اقسام نعمتت. خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابت کن دعایم را چنانچه
وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشُّؤُنِ وَ الْجَبَرُوتِ
وعده فرمودی. خدایا و من از تو خواهم به آنچه تو در آنی از مقامات و قدرت و عظمتت.
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِکلِّ شَاءْنٍ وَ کلِّ جَبَرُوتٍ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِما
خدایا از تو خواهم به حق هر مقام و هر قدرت و عظمتی که داری. خدایا و من از تو خواهم بدانچه
تُجیبُنی بِهِ حینَ اَسْئَلُک یا اَللّهُ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَسْئَلُک بِبَهآءِ لا اِلهَ
اجابتم کنی بدان هنگامی‌که تو را خوانم، ای خدا، ای که معبودی جز تو نیست، از تو خواهم به درخشندگی (یا ارجمندی ) کلمه
اِلاّ اَنْتَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَسْئَلُک بِجَلالِ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ یا لا اِلهَ اِلاّ
((لا اله الا انت)) ای که نیست معبودی جز تو، از تو خواهم به جلال و شوکت کلمه ((لا اله الا انت)) ای که معبودی جز تو نیست
اَنْتَ اَسْئَلُک بِلا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک کما اَمَرْتَنی
از تو خواهم به کلمه ((لا اله الا انت)) خدایا تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابت کن دعایم را
فَاسْتَجِبْ لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ رِزْقِک باَعَمِّهِ
چنانچه وعده‌ام فرمودی. خدایا از تو خواهم از عمومی‌ترین اقسام روزیت
وَ کلُّ رِزْقِک عآمُّ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِرِزْقِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک
و تمام اقسام روزی تو عمومی است. خدایا از تو خواهم به تمام اقسام روزی تو. خدایا از تو خواهم
مِنْ عَطآئِک بِاَهْنَاِهِ وَ کلُّ عَطآئِک هَنیئٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِعَطآئِک
از گواراترین عطایای تو و تمام عطاهایت گوارا است. خدایا از تو خواهم به تمام عطایایت.
کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ خَیرِک باَعْجَلِهِ وَ کلُّ خَیرِک عاجِلٌ اَللّهُمَّ
خدایا از تو خواهم به فوری‌ترین خیر و نیکیت و تمام نیکی‌های تو فوری است. خدایا
اِنّی اَسْئَلُک بِخَیرِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک مِنْ فَضْلِک بِاَفْضَلِهِ وَ کلُّ
از تو خواهم به تمام نیکی‌هایت. خدایا از تو خواهم به فزون‌ترین فضل تو و همه
فَضْلِک فاضِلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک بِفَضْلِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَدْعُوک
فضل تو فزون است. خدایا از تو خواهم به فضل تو همگی. خدایا تو را خوانم
کما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی کما وَعَدْتَنی اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ
چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کن چنانچه وعده‌ام فرمودی. خدایا درود فرست بر محمد
وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنی عَلَی الاِیمانِ بِک وَ التَّصْدیقِ بِرَسُولِک عَلَیهِ
و آل محمد و برانگیز مرا با داشتن ایمان به خودت و تصدیق به رسولت - که درود بر او
وَ الِهِ السَّلامُ وَ الْوِلایةِ لِعَلِی بْنِ اَبیطالِبٍ وَ الْبَرائَةِ مِنْ عَدُوِّهِ
و آلش باد - و ولایت علی‌بن ابیطالب و بیزاری از دشمنش
وَ الاْیتِمامِ بِالاْئِمَّةِ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ عَلَیهِمُ السَّلامُ فَاِنّی قَدْ رَضیتُ
و اقتدا به امامان از آل محمد علیهم‌السلام زیرا که من خوشنودم
بِذلِک یا رَبِّ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ عَبْدِک وَ رَسُولِک فِی الاْوَّلینَ
بدین ای پروردگار من. خدایا درود فرست بر محمد بنده و رسولت در زمره اولین
وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ فِی الاْخِرینَ وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ فِی الْمَلاَءِ
و درود فرست بر محمد در زمره آخرین و درود فرست بر محمد در عالم
الاْعْلی وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلینَ اَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدا
بالا و درود فرست بر محمد در زمره مرسلین. خدایا عطا کن به محمد مقام
الْوَسیلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضیلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْکبیرَةَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی
وسیله و شرف و فضیلت و درجه بزرگ را. خدایا درود فرست بر
مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنی بِما رَزَقْتَنی وَ بارِک لی فیما اتَیتَنی
محمد و آل محمد و قانع کن مرا بدانچه روزیم کرده‌ای و برکت ده به من در آنچه به من داده‌ای
وَ احْفَظْنی فی غَیبَتی وَ کلِّ غائِبٍ هُوَ لی اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ
و نگهداری کن مرا در غیبتم و هر غائبی که مربوط به من است. خدایا درود فرست بر محمد
وَ الِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْنی عَلی الاِیمانِ بِک وَ التَّصْدیقِ بِرَسُولِک اَللّهُمَّ
و آل محمد و برانگیزم بر ایمان به خودت و تصدیق به رسولت. خدایا
صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَسْئَلُک خَیرَ الْخَیرِ رِضْوانَک وَالْجَنَّةَ
درود فرست بر محمد و آل محمد و از تو خواهم خوب‌ترین خوب‌ها را که خوشنودی تو و بهشت باشد
وَا َعُوذُ بِک مِنْ شَرِّ الشَرِّ سَخَطِک وَ النّارِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ
و پناه برم به تو از بدترین بدها که خشم تو و آتش دوزخ باشد. خدایا درود فرست بر محمد
وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْنی مِنْ کلِّ مُصیبَةٍ وَ مِنْ کلِّ بَلِیةٍ وَ مِنْ کلِّ عُقُوبَةٍ
و آل محمد و محافظت کن مرا از هر پیش آمد ناگوار و از هر گرفتاری و از هر شکنجه
وَ مِنْ کلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ کلِّ بَلاَّءٍ وَ مِنْ کلِّ شَرٍّ وَ مِنْ کلِّ مَکرُوهٍ وَ مِنْ کلِّ
و از هر فتنه و از هر بلاء و از هر بدی و از هر ناراحتی و از هر مصیبت و از هر
مُصیبَةٍ وَ مِنْ کلِّ افَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَی الاْرْضِ فی هذِهِ
آفتی که نازل شده یا بعد از این از آسمان به زمین نازل شود در این
السّاعَةِ وَ فی هذِهِ اللّیلَةِ وَ فی هذَا الْیومِ وَ فی هذَا الشَّهْرِ وَ فی هذِهِ
ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این
السَّنَةِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاقْسِمْ لی مِنْ کلِّ سُرُورٍ
سال. خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و نصیبم کن از هر شادی
وَ مِنْ کلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ کلِّ اسْتِقامَةٍ وَ مِنْ کلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ کلِّ عافِیةٍ وَ مِنْ
و از هر خوشحالی و از هر پایداری و از هر گشایشی و از هر تندرستی و از
کلِّ سَلامَةٍ وَ مِنْ کلِّ کرامَةٍ وَ مِنْ کلِّ رِزْقٍ واسِعٍ حَلالٍ طَیبٍ وَ مِنْ
هر سلامتی و از هر کرامت و از هر روزی فراخ حلال پاکی و از
کلِّ نِعْمَةٍ وِ مَنْ کلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَی الاْرْضِ فی
هر نعمتی و از هر وسعتی که نازل شده یا بعد از این نازل شود از آسمان به زمین در
هذِهِ السّاعَةِ وَ فی هذِهِ اللّیلَةِ وَ فی هذَا الْیوْمِ وَ فی هذَا الشَّهْرِ وَ فی
این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در
هذِهِ السَّنَةِ اَللّهُمَّ اِنْ کانَتْ ذُنُوبی قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهی عِنْدَک وَ حالَتْ
این سال. خدایا اگر چنانچه گناهانم شرمنده کرده است چهره‌ام را پیش تو و حائل شد
بَینی وَ بَینَک وَ غَیرَتْ حالی عِنْدَک فَاِنّی اَسْئَلُک بِنُورِ وَجْهِک الَّذی
میان من و تو و حالم را پیش تو تغییر داده پس از تو خواهم به حق نور ذاتت که
لا یطْفَأُ وَ بِوجْهِ مُحَمَّدٍ حَبیبِک الْمُصْطَفی وَ بِوجْهِ وَلِیک عَلِی
خاموش نشود و به آبروی محمد مصطفی حبیب تو و به آبروی ولی تو علی
الْمُرْتَضی وَ بِحَقِّ اَوْلِیآئِک الِّذینَ انْتَجَبْتَهُمْ اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ
مرتضی و به حق اولیائت که برگزیدی آن‌ها را که درود فرستی بر محمد
وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَغْفِرَ لی ما مَضی مِنْ ذُنُوبی وَ اَنْ تَعْصِمَنی فیما
و آل محمد و بیامرزی برایم گذشته‌های از گناهانم را و نگاهم داری در
بَقِی مِنْ عُمْری وَ اَعُوذُ بِک اللّهُمَّ اَنْ اَعُودَ فی شَیءٍ مِنْ مَعاصیک
آینده عمرم و پناه می‌برم به تو خدایا از اینکه بازگردم به یکی از گناهان و نافرمانی‌هایت
اَبَداً مااَبْقَیتَنی حَتّی تَتَوَفّانی وَ اَنَا لَک مُطیعٌ وَ اَنْتَ عَنّی راضٍ وَ اَنْ
هرگز تا زنده‌ام (یعنی) تا آنگاه که مرا بمیرانی و من فرمان‌بردار تو باشم و تو از من خوشنود باشی و
تَخْتِمَ لی عَمَلی بِاَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لی ثَوابَهُ الْجَنَّةَ وَ اَنْ تَفْعَلَ بی ما
به انجام رسانی عمل مرا به نیکوترین آن و پاداش آن را برایم بهشت مقرر داری و انجام‌دهی درباره من آنچه را
اَنْتَ اَهْلُهُ یا اَهْلَ التَّقْوی وَ یا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ
تو شایسته آنی ای اهل تقوی و ای شایسته آمرزش درود فرست بر محمد و آل
مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنی بِرَحْمَتِک یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
محمد و رحم کن به من به رحمت خویش ای مهربان‌ترین مهربانان
 
پنجم: بخواند دعایی که شیخ و سَید روایت کرده‌اند بعد از دو رکعت نماز و هفتاد مرتبه استغفار و اوّل آن اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ است و شایسته است در این روز تصدّق بر فقراء به جهت تَأسّی به مولای هر مؤمن و مؤمنه امیرالمؤمنین علیه‌السلام و زیارت کردن آن حضرت و انسب خواندن زیارت جامعه است .
 
منبع: مفاتیح الجنان